Bagloriaeth Cymru

Gwobr sy'n cynnwys cyfuniad o gymwysterau yw Bagloriaeth Cymru, sy'n cynnwys y canlynol:

 • Tystysgrif Her Sgiliau - cymhwyster arloesol newydd sy'n canolbwyntio ar sgiliau sy'n galluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau ar gyfer addysg, cyflogaeth a bywyd;
 • TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg Iaith a Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd;
 • dewis o gymwysterau ategol o ran maint a lefel penodedig;

Caiff Bagloriaeth Cymru ei dyfarnu ar dair lefel:

 • Bagloriaeth Cymru Sylfaen (lefel 1), a gaiff ei dyfarnu yng nghyfnod allweddol 4 neu ôl-16;
 • Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol (lefel 2), a gaiff ei dyfarnu yng nghyfnod allweddol 4 neu ôl-16;
 • Bagloriaeth Cymru Uwch (lefel 3), a gaiff ei dyfarnu ar ôl 16 oed yn unig.

Tystysgrif Her Sgiliau

Pwrpas

Sgiliau a ddatblygwyd ac a aseswyd

1.     Prosiect unigol

        (50%)

I ddatblygu sgiliau ymchwil

 

 • Llythrennedd

 • Rhifedd

 • Llythrennedd digidol

 • Meddwl yn feirniadol a datrys problemau

 • Cynllunio a threfnu

 • Creadigrwydd ac arloesedd

 • Effeithiolrwydd personol

2.     Her Menter a
        Chyflogadwyedd 
        (20%)

I feithrin sgiliau a phriodoleddau mentrus er mwyn gwella cyflogadwyedd

 

3.     Her Dinasyddiaeth Fyd-eang

        (15%)

 

I ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion y byd

 

4.     Her y Gymuned
        (15%)

I nodi cyfleoedd yn y gymuned a chymryd rhan ynddynt

Caiff gwaith dysgwyr ar gyfer pob elfen o'r Dystysgrif Her Sgiliau ei farcio gan athrawon mewn ysgolion a choelgau, ac ar ôl safoni mewnol. Caiff sampl o waith ei chymedroli gan CBAC.

I ennill cymhwyster Bagloriaeth Cymru mae'n rhaid i fyfyrwyr gyflawni'r Dystysgrif Her Sgiliau a chymwysterau ategol. Dyfernir llwyddiant neu fethiant ar gyfer pob lefel Bagloriaeth Cymru.

Gellir dyfarnu'r Dystysgrif Her Sgiliau fel cymhwyster hyd yn oed os na fydd myfyriwr yn cyflawni'r cymwysterau ategol sy'n ofynnol i ddyfarnu Bagloriaeth Cymru.

Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau hefyd yn cael ei dyfarnu ar dair lefel gyda'r graddau canlynol ar gael ar bob lefel:

 • Sylfaen (lefel 1) – Llwyddiant* a Llwyddiant
 • Cenedlaethol (lefel 2) – A* i C
 • Uwch (lefel 3) – A* i E.

I gael rhagor o wybodaeth am Fagloriaeth Cymru, neu'r Dystysgrif Her Sgiliau, gweler y dolenni isod.

Dolenni allweddol ar gyfer cyfeirnodau a gwybodaeth

Manylebau, adroddiadau, llawlyfrau cyflwyno a gweinyddol

Adnoddau

Briffiau Her wedi'u cymeradwyo gan Sefydliadau Allanol

Cymorth ar gyfer canolfannau a gwybodaeth gyswllt allweddol (CBAC)

Manylion cyswllt Swyddogion Cefnogi Rhanbarthol

Canllawiau a chymorth rhanbarthol

Mesurau perfformiad ysgolion gan Lywodraeth Cymru

Crynodeb o'r mesurau perfformiad

Gallwch hefyd chwilio ar QiW ar gyfer y cymhwyster a chlicio ar Gwybodaeth am Berfformiad a'r Cwricwlwm:

Gwybodaeth arall