Cais am arbenigwyr pwnc ar gyfer monitro cymwysterau

CYFEIRNOD Y CAIS: QW202124

Mae Cymwysterau Cymru’n cynnal rhaglen fonitro flynyddol ar nifer o gymwysterau allweddol yng Nghymru. Mae arbenigwyr pwnc yn cynorthwyo Cymwysterau Cymru i sicrhau bod safonau yn y cymwysterau hyn yn briodol, ac/neu asesu i'n cynorthwyo yn ein rhaglen fonitro flynyddol a sicrhau bod ein barn am berfformiad CBAC mewn cymwysterau allweddol yn cael ei ffurfio gydag arbenigedd pwnc priodol.

Mae gofyn i arbenigwyr pwnc lunio barn am briodoldeb gweithdrefnau a phrosesau a ddefnyddir gan y corff dyfarnu, gan ddefnyddio eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth eu hunain a gan gyfeirio at feini prawf a gyhoeddir.   

Bydd arbenigwyr pwnc yn derbyn manyleb(au) a meini prawf perthnasol i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â meini prawf cymwysterau, yn ogystal â’r prosesau a'r gweithdrefnau perthnasol ar gyfer dyfarnu cymwysterau achrededig. Darperir hyfforddiant lle bo angen.  

Gofynion

Mae galw am arbenigwyr pwnc â dealltwriaeth o gymwysterau TGAU a/neu Safon Uwch yn y meysydd canlynol:

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth

Bioleg

Cemeg

Ffiseg

Saesneg Iaith

Llenyddiaeth Saesneg

Cymraeg

Ffrangeg

Daearyddiaeth

Mathemateg

Mathemateg - Rhifedd

Mathemateg Bellach

Cyfrifiadureg

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Rydym hefyd yn chwilio am arbenigwyr i fonitro ein Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Newydd.

Sut i ymgeisio

I wneud cais am y rolau hyn, yn gyntaf bydd angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru. Yna gallwch lawrlwytho a llenwi'r ffurflen gais, a chyflwyno copi o'ch CV drwy'r wefan. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw dydd Llun 8 Chwefror 2021.

I ddod o hyd i'r wybodaeth sy'n ymwneud â'r rôl hon, chwiliwch GwerthwchiGymru am 'Cymwysterau Cymru' ym maes y Prynwr a dewiswch: ‘Arbenigwyr Pwnc ar gyfer Monitro Cymwysterau Cyffredinol’. Cyfeirnod y tendr yw QW202124

Ar ôl i chi gyrraedd yr hysbyseb berthnasol, cofnodwch eich diddordeb drwy glicio'r botwm ar frig yr hysbyseb i sicrhau eich bod yn derbyn unrhyw ohebiaeth ynglŷn â'r broses ymgeisio. Ni fydd hyn yn eich ymrwymo i gyflwyno cais.

PWYSIG: Nodwch na allwn dderbyn ceisiadau drwy unrhyw ddull arall.

Bydd templed Ymateb i'w gwblhau i brofi eich cymhwysedd yn erbyn y meini prawf. Disgwyliwn i bob contract gael ei ddyfarnu erbyn canol mis Mawrth 2021.

Cofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru.

Mae cofrestru am ddim, dim ond ychydig funudau y mae'n ei gymryd ac nid yw'n eich ymrwymo i wneud cais am gontract.  Bydd cofrestru hefyd yn eich galluogi i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd gyda Cymwysterau Cymru yn y dyfodol. Gallwch wneud cais drwy'r sefydliad yr ydych yn gweithio iddo ar hyn o bryd neu fel unigolyn, ond gwnewch yn glir ar eich ffurflen ymateb gyda phwy y byddwn yn contractio.

Nodwch,  nid ydym yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr fod â Rhif Dun & Bradstreet  i wneud cais am y rôl hon. I gofrestru fel cyflenwr heb rif DUNs, gadewch y maes hwn yn wag ac yna cliciwch "chwilio". Bydd blwch ticio yn ymddangos sy'n eich galluogi i osgoi'r gofyniad hwn a chofrestru fel cyflenwr