CAIS I ARBENIGWYR YN Y DIWYDIANT

ROI ARWEINIAD AC YMGYMRYD Â GWEITHGAREDDAU I GEFNOGI ADOLYGIAD SECTOR O GYMWYSTERAU YN Y SECTORAU TEITHIO, TWRISTIAETH, HAMDDEN, LLETYGARWCH AC ARLWYO. CYFEIRNOD Y CAIS: QW202123

Gofynion

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am arbenigwyr yn y diwydiant i gefnogi adolygiad o gymwysterau galwedigaethol yn y Sectorau Teithio, Twristiaeth, Hamdden, Lletygarwch ac Arlwyo. Bydd arbenigwyr yn y diwydiant yn ein helpu i weld a yw'r cymwysterau a ddyfernir yng Nghymru yn y sector hwn yn addas i'r diben.

Rhaid i arbenigwyr y diwydiant fod â:

  • Gwybodaeth a phrofiad profedig o fewn y diwydiannau Teithio, Twristiaeth, Hamdden, Lletygarwch neu Arlwyo;
  • Dealltwriaeth o'r rhanddeiliaid allweddol yn eu diwydiant penodol ledled Cymru;
  • Profiad neu'r gallu i rwydweithio ac ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys cyflogwyr;
  • Dealltwriaeth o ddysgu a/neu gymwysterau galwedigaethol yn eu diwydiant penodol;
  • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol lefel uchel;
  • Y gallu i gynhyrchu adroddiadau ysgrifenedig o ansawdd uchel.

Sut i ymgeisio

I wneud cais am y rolau hyn, yn gyntaf bydd angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru. Yna gallwch lawrlwytho a llenwi'r ffurflen gais, a chyflwyno copi o'ch CV, drwy'r wefan. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw hanner dydd, ddydd Llun 25 Ionawr 2021

I ddod o hyd i'r wybodaeth sy'n ymwneud â'r rôl hon, chwiliwch am 'Cymwysterau Cymru' ar GwerthwchiGymru ym maes y Prynwr a dewiswch: Gwasanaethau Diwydiant Teithio, Twristiaeth, Hamdden, Lletygarwch neu Arlwyo Cymwysterau Cymru. Cyfeirnod y tendr yw QW202123.

Ar ôl i chi gael mynediad i'r hysbyseb berthnasol, cofnodwch eich diddordeb drwy glicio'r botwm ar frig yr hysbysiad i sicrhau eich bod yn derbyn unrhyw ohebiaeth ynglŷn â'r broses ymgeisio. Ni fydd hyn yn eich ymrwymo i gyflwyno cais.

PWYSIG: Nodwch na allwn dderbyn ceisiadau drwy unrhyw ddull arall.

Bydd templed Ymateb i'w gwblhau i brofi eich cymhwysedd yn erbyn y meini prawf. Disgwyliwn i bob contract gael ei ddyfarnu erbyn mis Chwefror 2021.

Cofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru

Mae cofrestru am ddim, dim ond ychydig funudau y mae'n ei gymryd ac nid yw'n eich ymrwymo i wneud cais am gontract.  Bydd cofrestru hefyd yn eich galluogi i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd gyda Cymwysterau Cymru yn y dyfodol. Gallwch wneud cais drwy'r sefydliad yr ydych yn gweithio iddo ar hyn o bryd neu fel unigolyn, ond gwnewch yn glir ar eich ffurflen ymateb gyda phwy y byddwn yn contractio.

Nodwch,  nid ydym yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr fod â Rhif Dun & Bradstreet  i wneud cais am y rôl hon. I gofrestru fel cyflenwr heb rif DUNs, gadewch y maes hwn yn wag ac yna cliciwch "chwilio". Bydd blwch ticio yn ymddangos sy'n eich galluogi i osgoi'r gofyniad hwn a chofrestru fel cyflenwr.