CAIS I GYMERADWYO GWASANAETHAU AELODAU PANEL AR GYFER CYMHWYSTER NEWYDD SGILIAU UWCH BAGLORIAETH CYMRU (LEFEL 3)

CYFEIRNOD CAIS: QW212214

Gofynion

Rydym yn ceisio penodi hyd at bedwar aelod panel o dan gontract gwasanaethau i'n cynorthwyo i adolygu Cymhwyster Newydd Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru (Lefel 3) a gyflwynwyd i'w gymeradwyo gan y corff dyfarnu, CBAC (Cydbwyllgor Addysg Cymru).  Mae'r gwaith yn cynnwys adolygu'r cymhwyster yn erbyn gofynion rheoleiddiol y cytunwyd arnynt, gan gynnwys meini prawf cymeradwyo.

Bydd Cymwysterau Cymru yn cynnal y broses adolygu cymeradwyaeth ar gyfer y cymhwyster hwn rhwng Mawrth 2022 a Medi 2022 ar gyfer cofrestriad cyntaf ym mis Medi 2023.

Rydym yn gofyn am wasanaethau aelodau'r panel am hyd at 9 diwrnod rhwng Ionawr 2022 a Medi 2022.

Os gallwch ddangos profiad penodol perthnasol trwy addysgu/asesu/sicrhau ansawdd cymwysterau yn seiliedig ar sgiliau a phrofiad o weithio gyda'r cymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau Uwch (lefel 3), adolygwch y gofynion ymgeisio a gwnewch gais.

Sut i Ymgeisio

I wneud cais am y rolau hyn, yn gyntaf mae angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru. Yna gallwch chi lawrlwytho a llenwi'r ffurflen gais, a chyflwyno copi o'ch CV, trwy'r wefan. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol dydd dydd Gwener 29 Hydref 2021

I ddod o hyd i'r wybodaeth sy'n ymwneud â'r rôl hon, chwiliwch ar GwerthwchiGymru am 'Cymwysterau Cymru' yn y maes Prynwr a dewis Tendr: ‘Cais i Gymeradwyo aelodau panel ar gyfer Cymhwyster Newydd Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru (Lefel 3)

Ar ôl i chi gyrchu'r hysbyseb berthnasol, cofiwch 'gofnodi'ch diddordeb' trwy glicio ar y botwm ar frig yr hysbysiad i sicrhau eich bod yn derbyn unrhyw ohebiaeth ynghylch y broses ymgeisio. Ni fydd hyn yn eich ymrwymo i gyflwyno cais.

PWYSIG: Sylwch na allwn dderbyn ceisiadau trwy unrhyw ddull arall.

Bydd templed Ymateb i'w gwblhau i brofi eich cymhwysedd yn erbyn y meini prawf. Disgwyliwn i'r holl gontractau gael eu dyfarnu erbyn 16 Rhagfyr 2021.

Cofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru

Gellir cofrestru am ddim, fe gymer ychydig funudau ac nid yw'n eich ymrwymo i wneud cais am gontract. Bydd cofrestru hefyd yn eich galluogi i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd yn y dyfodol gyda Chymwysterau Cymru. Gallwch wneud cais trwy'r sefydliad rydych chi'n gweithio iddo ar hyn o bryd neu fel unigolyn, ond nodwch yn glir ar eich ffurflen ymateb gyda phwy y byddwn ni'n llunio contract.

Sylwch, nid ydym yn gofyn i ymgeiswyr feddu ar Rhif Dun & Bradstreet i wneud cais am y rôl hon. I gofrestru fel cyflenwr heb rif DUNs, gadewch y maes hwn yn wag ac yna cliciwch “chwilio.” Bydd blwch ticio yn ymddangos sy'n galluogi i chi osgoi'r gofyniad hwn a chofrestru fel cyflenwr.