Deddfwriaeth ac atebolrwydd

Yn anad dim, rydym yn rheoleiddiwr, a sefydlwyd drwy ddeddfwriaeth.

Nodir ein diben craidd yn Rhan 2 o Ddeddf Cymwysterau Cymru (2015) sy'n nodi ein prif nodau ac, felly, ein cenhadaeth:

  1. 'sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn effeithiol i ddiwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
  2. hybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru.’

Wrth wneud hyn, byddwn yn ystyried yr hyn sy’n briodol at ddiben cyflawni ein prif nodau, sef y materion y mae Cymwysterau Cymru i roi sylw iddynt yn cynnwys (ymhlith pethau eraill) -

(a)      dymunoldeb hyrwyddo twf cynaliadwy yn economi Cymru;

(b)      dymunoldeb hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, gan gynnwys drwy argaeledd trefniadau asesu sy’n darparu ar gyfer asesu drwy gyfrwng y Gymraeg, ac argaeledd cymwysterau sydd fel arall yn hyrwyddo neu’n hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg;

(c) ystod a natur y cymwysterau sydd ar gael ac ystod a natur eu trefniadau asesu;

(ch) gofynion rhesymol cyflogwyr, sefydliadau addysg uwch a’r proffesiynau o ran addysg a hyfforddiant (gan gynnwys o ran safonau gofynnol cymhwysedd ymarferol);

(d) pa un a yw’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth y mae’n ofynnol eu dangos at ddiben penderfynu a yw cymhwyster i gael ei ddyfarnu i berson yn adlewyrchu’r wybodaeth gyfredol a’r arferion gorau cyfredol;

(dd) pa un a yw cymwysterau yn dangos lefel o gyrhaeddiad sy’n gyson â’r hyn a ddangosir gan beth bynnag y mae Cymwysterau Cymru yn ei ystyried yn gymwysterau cyffelyb, pa un a’u dyfernir yn Ewrop neu rywle arall;

(e) pa un a ddarperir cymwysterau yn effeithlon ac er mwyn sicrhau gwerth am arian;

(f)   priod rolau a chyfrifoldebau pob un o’r personau a ganlyn mewn cysylltiad â system gymwysterau Cymru (gan gynnwys drwy gyfeirio at gydweithredu rhwng y personau hynny, a pha mor effeithiol ydynt wrth gyflawni eu rolau):

(i)       cyrff dyfarnu, darparwyr dysgu, Cymwysterau Cymru a Gweinidogion Cymru;

(ii)      unrhyw bersonau eraill sy’n cyflawni swyddogaethau y mae Cymwysterau Cymru yn ystyried eu bod yn berthnasol at ddiben y system gymwysterau yng Nghymru.

Mae ein rôl yn un ehangach na rôl rheoleiddiwr cymwysterau confensiynol.  Er enghraifft, mae gennym bwerau i gomisiynu cymwysterau newydd a chyfyngu ar yr amrywiaeth o gymwysterau a gynigir, ac rydym yn cefnogi asesu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r system gymwysterau drwy roi grantiau.  Mae gennym ddiddordeb ym mhotensial arloesedd o fewn cymwysterau a'r system gymwysterau i fodloni gofynion yn y dyfodol, sy'n golygu ein bod yn chwilio am gyfleoedd i fod yn arloesol ein hunain, a'n bod yn awyddus i gefnogi cyrff dyfarnu pan fyddant yn arloesi.

Mae i'r rôl estynedig hon sawl mantais ond, wrth wneud y math hwn o waith, byddwn bob amser yn ystyried yr effaith bosibl ar ein rôl rheoleiddio graidd.

Atebolrwydd

Rydym yn atebol i bobl Cymru drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Rydym yn cyflwyno adroddiad blynyddol i'r Cynulliad sy'n nodi sut rydym wedi cyflawni ein swyddogaethau a sut rydym yn bwriadu eu cyflawni yn y dyfodol.