Strategaeth Cymwysterau Cymru

Cymeradwywyd ein strategaeth ar gyfer y sefydliad ym mis Hydref 2017 ac mae'n berthnasol ar gyfer y cyfnod o 2018-22.

Yn y strategaeth hon, rydym yn nodi'r canlynol:

 • Ein rôl o fewn y system gymwysterau
 • Beth rydym am ei gyflawni
 • Sut rydym yn gweithio
 • Ein cynlluniau

Bwriedir i'r ddogfen roi trosolwg lefel uchel, ac mae'n gweithredu fel canllaw i ddogfennau manylach eraill.

Beth rydym am ei gyflawni

Bydd ein diben wedi'i gyflawni pan fydd dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr addysg yn ymddiried mewn cymwysterau rheoleiddiedig yr astudir ar eu cyfer yng Nghymru ac yn eu gwerthfawrogi, a phan fydd y cymwysterau hynny yn cael eu cydnabod ledled y DU ac yn rhyngwladol – dyma ein gweledigaeth gyffredinol, a fydd yn cael ei chyflawni:

 • Mae cymwysterau rheoleiddiedig a'r system gymwysterau yn ymateb i
  anghenion ac amgylchiadau cyfnewidiol, yn enwedig o ran y budd hirdymor i
  Gymru a'i myfyrwyr;
 • Mae cymwysterau rheoleiddiedig yng Nghymru yn gynhwysol ac yn hyrwyddo
  cyfleoedd cyfartal i fyfyrwyr;
 • Mae cymwysterau rheoleiddiedig a gaiff eu sefyll gan fyfyrwyr yng Nghymru
  yn ddilys, yn ddibynadwy a chânt eu dyfarnu i safon briodol;
 • Mae trefn lywodraethu briodol ar waith i sicrhau atebolrwydd a
  chydymffurfiaeth reoleiddiol.
 • Mae'r wybodaeth sydd ei hangen yn rhesymol i sicrhau cymwysterau
  rheoleiddiedig cyson o ansawdd sicr ar gael ac yn hygyrch;
 • Mae rheoleiddio yn gymesur, yn dryloyw, yn gyson ac wedi'i dargedu i
  gefnogi system gymwysterau sydd yn gynaliadwy yn yr hirdymor; 

Rydym wedi dewis pennu'r nodau hyn fel mae ein deilliannau rheoleiddiol rydym am eu sicrhau.  Rydym wedi ymgynghori arnynt a'u rhannu â'r cyrff dyfarnu a reoleiddiwn.

Rydym yn defnyddio'r deilliannau hyn fel ffordd o lywio ein blaenoriaethau strategol a'n gweithgarwch gweithredol.

Gallwch lawrlwytho copi o'n strategaeth yma.

Cynlluniau Ategol

Mae ein cynlluniau yn canolbwyntio'n benodol ar ein gwaith sy'n ymwneud â chymwysterau cyffredinol a chymwysterau galwedigaethol, ac yn cael eu hategu gan ein cynllun gallu corfforaethol. Bwriad y cynlluniau strategol yw nodi ein blaenoriaethau dros dair i bum mlynedd.  Fel rheoleiddiwr ymatebol, rydym yn cydnabod y gall blaenoriaethau newid, felly byddwn yn adolygu'r cynlluniau hyn bob blwyddyn er mwyn sicrhau eu bod yn parhau'n berthnasol, a chânt eu hailystyried yn ffurfiol gan Fwrdd Cymwysterau Cymru ar ôl tair blynedd (yn gynt os bydd ein hadolygiad blynyddol yn awgrymu bod angen gwneud newidiadau sylweddol).

Mae'r cynlluniau strategol yn canolbwyntio ar ein gweithgarwch ac yn darparu sail ar gyfer cynllunio blynyddol (gan gynnwys dyrannu ein hadnoddau) a mesur cynnydd.  Rydym yn mesur cynnydd drwy gyflawni blaenoriaethau gweithredol a nodir yn ein cynllun busnes, a chaiff mesurau llwyddiant eu disgrifio ym mhob cynllun strategol.

Mae ein cynlluniau strategol yn ymwneud â'n diben, yr hyn rydym am ei gyflawni a'n dull gweithredu, ac felly'n adeiladu ar elfennau cynharach y strategaeth hon.