Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil. 

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Rheolwr Cymwysterau

Band 4 - Ystod cyflog £37,600 - £44,950 y flwyddyn

Ar hyn o bryd, mae un cyfle parhaol a dau gyfle tymor penodol i Reolwr Cymwysterau ar gael. 

Mae'r rhain yn swyddi llawn amser (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad.

Cewch eich penodi i'r Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau i ddechrau a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dechrau drwy arwain prosiectau allweddol yn ymwneud â'r gwaith o adolygu a diwygio cymwysterau cenedlaethol.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: 27 Medi 2019

Cyfweliadau: I’w gadarnhau

 

Cynorthwyydd Adnoddau Dynol

Band 2 – £23,625 - £27,400

Dyma gyfle llawn-amser, cyfnod penodol am gyfnod o 12 mis. Mae hefyd ar gael fel cyfle o secondiad 12 mis. Efallai gall y  swydd fod yn barhaol.

Dylid nodi unrhyw ofynion am batrymau gweithio amgen yn cynnwys rhan-amser a rhannu swydd wrth ymgeisio am y swydd.

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod lle bydd y swyddfa ynghau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Bydd y Cynorthwyydd Adnoddau Dynol yn cefnogi Pennaeth yr adran Adnoddau Dynol mewn darparu gwasanaeth AD effeithiol ac effeithlon ar draws y sefydliad. 

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am drefniadau gweinyddol sy’n ymwneud â recriwtio, pobl yn ymuno a gadael, materion yn ymwneud â chyflogaeth a gweithgareddau. Bydd deiliad y swydd hefyd yn ymdrin ag ymholiadau AD cyffredinol a disgwylir iddo/iddi gyflawni gwasanaeth i gwsmeriaid ardderchog drwy gydol yr amser. 

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: 4 Medi 2019

Cyfweliadau: 18 Medi 2019