Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil. 

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Ystadegydd

Band 3 - Ystod cyflog £29,850 - £36,500 y flwyddyn

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod lle bydd y swyddfa ynghau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Prif rôl yr Ystadegydd yw darparu gwybodaeth ystadegol i'r sefydliad a chynhyrchu Ystadegau Swyddogol yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau a chanllawiau cysylltiedig. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda chydweithwyr i sicrhau bod y gwaith o gynhyrchu data a gwybodaeth yn fewnol ac yn allanol yn bodloni'r gofynion angenrheidiol.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.
Darllenwch Sut i wneud cais yma.
Dyddiad cau: Hanner dydd – 22 Gorffennaf 2020
Cyfweliadau: 5/6 Awst 2020

 

Rheolwr Polisi Rheoleiddio

Band 4 - Ystod cyflog £38,355 - £45,890 y flwyddyn

Yn ogystal â'r cyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus ac yn cau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Bydd y Rheolwr Polisi Rheoleiddio, gan adrodd i'r Pennaeth Polisi Strategol, yn chwarae rhan ymarferol allweddol mewn gwaith polisi rheoleiddio, gan gynnwys datblygu dulliau newydd, yn ogystal ag adolygu a diwygio'r rhai sy'n bodoli eisoes. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys gweithio gyda chydweithwyr ar raglenni diwygio cymwysterau i sicrhau cydymffurfiad â pholisïau presennol ac i ddatblygu gofynion rheoliadol newydd ac yr ymdrinnir â hwy ar gyfer anghenion y dyfodol.

Oherwydd yr ystod o brosiectau sydd wedi'u hamserlennu ar gyfer eleni, bydd dau Reolwr Polisi Rheoleiddio yn y tîm. Bydd y gwaith yn cael ei ddyrannu rhwng y ddwy swydd yn unol â chryfderau a sgiliau'r tîm ac anghenion y sefydliad. Er enghraifft, byddwn yn diweddaru ein Fframwaith a'n Dull Rheoleiddio ac yn darparu atebion polisi i ystod o raglenni diwygio cymwysterau.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.
Darllenwch Sut i wneud cais yma.
Dyddiad cau: Hanner dydd 8 Gorffennaf
Cyfweliadau: 21 Gorffennaf 2020

 

 

Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Band 6 - £62,320 - £72,905 y flwyddyn

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod lle bydd y swyddfa ynghau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Gellir talu lwfans adleoli o hyd at £8,000.

Mae cyfathrebu ac ymgysylltu wrth wraidd ein gwaith. Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr deinamig i helpu i ddatblygu a chyflwyno ein meddylfryd a'n strategaeth ymhellach.

Yn aelod craidd o'n Bwrdd Rheoli, mae'r rôl uwch hon yn atebol i'r Prif Weithredwr ac yn arwain ar bob maes cyfathrebu, cysylltiadau cyhoeddus ac ymgysylltu corfforaethol. Bydd y Cyfarwyddwr yn datblygu ac yn cyflwyno’r strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu yn barhaus, gan arwain dau dîm i ennyn hyder y cyhoedd. Drwy hysbysu, ymgysylltu a dylanwadu, mae'r Cyfarwyddwr - ynghyd â'r timau Cyfathrebu ac Ymgysylltu Strategol - yn chwarae rhan ddiffiniol yn y gwaith o ddatblygu proffil ac enw da rheoleiddiwr annibynnol Cymru.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.
Darllenwch Sut i wneud cais yma.
Dyddiad cau: 10 yb Llun 13 Gorffennaf 2020
Cyfweliadau: 3ydd a 4ydd Awst 2020