Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Rheolwr Cymwysterau

Band 4 - Ystod cyflog £39,310 - £47,000 y flwyddyn

Yn ogystal chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod pan fydd y swyddfa ynghau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Ar hyn o bryd, mae tri chyfle tymor penodol am Reolwr Cymwysterau ar gael.  Mae'r rhain yn rolau llawn amser (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad.

Bydd y rolau tymor penodol yn rhedeg tan 31 Rhagfyr 2023 o ganlyniad i waith sy’n gyfyngedig o ran amser a fydd yn ymwneud â diwygio cymwysterau. Mae’n bosibl y gwneir y swyddi hyn yn barhaol.  Bydd un rôl yn gofyn am siaradwr Cymraeg rhugl.

Bydd y Rheolwyr Cymwysterau yn chwarae rôl flaenllaw yn y gwaith o adolygu a diwygio cymwysterau.

Mae'n cynnwys lefel uchel o ymgysylltu â chyflogwyr, cyrff cyflogwyr, arbenigwyr pwnc ac arbenigwyr proffesiynol, darparwyr dysgu a chyrff dyfarnu. Bydd deiliad/deiliaid y swydd yn ymgymryd â rôl flaenllaw o ran datblygu a diffinio ein disgwyliadau a'n gofynion ar gyfer y cymwysterau newydd, caffael a rheoli contractau ar gyfer datblygu'r cymwysterau hynny a sicrhau bod y cymwysterau, ar ôl iddynt gael eu datblygu, yn addas at y diben a bod y darparwyr dysgu yn barod i'w cynnig.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: Dydd Llun 5 Hydref – 10yb

Cyfweliadau: Cynhelir y rhain ar-lein yn ystod yr wythnosau sy'n dechrau 12 a 19 Hydref 2020

 

Swyddog Cymwysterau

Band 3 - Ystod cyflog £30,600 - £37,410 y flwyddyn

Yn ogystal chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod pan fydd y swyddfa ynghau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Mae cyfleoedd wedi codi i un Swyddog Cymwysterau parhaol a dau Swyddog Cymwysterau cyfnod penodol yn ein Cyfarwyddiaethau Polisi a Diwygio a Rheoleiddio Cymwysterau. Rydym yn rhagweld y bydd cyfleoedd pellach yn ystod y 12 mis nesaf felly, os oes modd, hoffem greu rhestr wrth gefn o ymgeiswyr addas.

Bydd un rôl o fewn y Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau yn gofyn am siaradwr Cymraeg rhugl.

Pa bynnag dîm y mae Swyddogion Cymwysterau yn gweithio ynddo, prif ddiben y rôl yw chwarae rhan yn y gwaith o sicrhau bod cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru yn effeithiol o ran diwallu anghenion dysgwyr – ac wrth gefnogi'r gwaith o hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y ddau beth hyn. Bydd dyletswyddau penodol y swydd yn amrywio rhywfaint yn ôl y tîm y mae deiliad y swydd yn cael ei leoli iddo, ond byddant bob amser yn ymwneud â:

  • chynllunio a threfnu gwaith, cefnogi rheoli prosiectau
  • adolygu'r defnydd o feini prawf i sefyllfa benodol a chefnogi llunio barn yn erbyn meini prawf o'r fath;
  • nodi a gwahaniaethu rhwng tystiolaeth berthnasol;
  • cefnogi'r gwaith o ddarparu adborth clir i gyrff dyfarnu ac eraill;
  • contractio a rhyngweithio â chynghorwyr arbenigol;
  • ymgysylltu â rhanddeiliaid;
  • ysgrifennu adroddiadau cywir, cymryd nodiadau a chadw cofnodion.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: Dydd Iau 1 Hydref 2020 – 5yp

Cyfweliadau: Rydym yn rhagweld y bydd y rhain yn cael eu cynnal ar-lein ar 21 Hydref 2020

  

Rheolwr Cyllid

Mae hon yn swydd cyfnod penodol am 18 mis – 2 flynedd gyda'r posibilrwydd o gael swydd barhaol.

Band 4 - £39,310 - £47,000 y flwyddyn

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod pan fydd y swyddfa ynghau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Mae cyfle wedi codi i Reolwr Cyllid ymuno â'r sefydliad am gyfnod o 18-24 mis. Mae'r sefydliad yn bwriadu ail-dendro ei system gyllid ac Adnoddau Dynol. Bydd hyn yn arwain at naill ai ddiwygiadau i'r system bresennol neu weithredu system newydd. Mae angen uwch gapasiti ychwanegol i alluogi cyflawni hyn ochr yn ochr â chynllun busnes heriol. Efallai fod angen swydd barhaol a chaiff hyn ei adolygu ochr yn ochr ag unrhyw newidiadau i brosesau sy'n gysylltiedig â'r system newydd. 

Bydd y Rheolwr Cyllid yn adrodd i'r Pennaeth Cyllid ac yn cyflawni amrywiaeth o dasgau ar eu rhan i sicrhau bod y swyddogaeth gyllid a'r newidiadau i'r system(au) cymorth yn cael eu cynnal yn ddidrafferth.  

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: Dydd Mawrth 6 Hydref – hanner nos

Cyfweliadau: 20 a 23 Hydref