Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil. 

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Rheolwr Cymwysterau

Ar hyn o bryd, mae dau gyfle parhaol a dau gyfle tymor penodol i Reolwr Cymwysterau ar gael.  Mae'r rhain yn rolau llawn amser (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad.

Mae’r rolau tymor penodedig wedi’u contractio ar gyfer hyd at bedair blynedd ar ôl penodi, ac o ganlyniad i waith sy’n gyfyngedig o ran amser a fydd yn ymwneud â diwygio cymwysterau. Mae’n bosibl y gwneir y swyddi hyn yn barhaol.

Band 4 - Ystod cyflog £37,600 - £44,950 y flwyddyn

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Cewch eich penodi i'r Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau i ddechrau a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dechrau drwy arwain prosiectau allweddol yn ymwneud â'r gwaith o adolygu a diwygio cymwysterau galwedigaethol  a thechnegol yng Nghymru. Mae'r gwaith hwn yn waith proffil uchel a dylanwadol. Bydd y Rheolwyr Cymwysterau yn chwarae rôl flaenllaw mewn prosiectau a rhaglenni adolygu a diwygio cymwysterau.

Mae'n cynnwys lefel uchel o ymgysylltu â chyflogwyr, cyrff cyflogwyr, arbenigwyr pwnc ac arbenigwyr proffesiynol, darparwyr dysgu a chyrff dyfarnu. Bydd deiliad/deiliaid y swydd yn ymgymryd â rôl flaenllaw o ran datblygu a diffinio ein disgwyliadau a'n gofynion ar gyfer y cymwysterau newydd, caffael a rheoli contractau ar gyfer datblygu'r cymwysterau hynny a sicrhau bod y cymwysterau, ar ôl iddynt gael eu datblygu, yn addas at y diben a bod y darparwyr dysgu yn barod i'w cynnig.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: 26 Mehefin 2019

Cyfweliadau: I’w gadarnhau

 

Uwch Reolwr Cymwysterau tymor penodedig

Tymor penodedig, amser llawn. 

Mae’r rolau tymor penodedig wedi’u contractio am hyd at bedair blynedd ar ôl penodi, ac o ganlyniad i waith ychwanegol sy’n gyfyngedig o ran amser, a fydd yn ymwneud â diwygio cymwysterau. Mae’n bosibl y gwneir deiliaid y swyddi hyn yn barhaol.

Band 5 £48,650 - £58,185 y flwyddyn

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Bydd yr Uwch-reolwyr Cymwysterau yn cydweithio'n agos â'r Cyfarwyddwyr Cyswllt Polisi a Diwygio Cymwysterau i ddatblygu, ymgorffori a darparu agweddau allweddol ar strategaeth Cymwysterau Cymru ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a chyffredinol.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu cynigion am bolisi strategol ac am ddrafftio a golygu adroddiadau uchel eu proffil a chynigion mewn cyd-destun polisi cyhoeddus.  Bydd yn arwain y gwaith o ddatblygu a darparu agweddau allweddol ar ddull gweithredu Cymwysterau Cymru ei hun, gan sicrhau cymorth a chefnogaeth gan yr uwch dîm rheoli a rheoli cyfraniadau o amrywiaeth o randdeiliaid mewnol ac allanol.  Yr Uwch-reolwr Cymwysterau hefyd fydd yr uwch gyswllt cyntaf a'r cynrychiolydd ar gyfer y sefydliad.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: 26 Mehefin 2019

Cyfweliadau: I’w gadarnhau

 

Cynorthwy-ydd Swyddfa- Llywodraethu Corfforaethol

Band 1 £19,240 - £22,500 y flwyddyn

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Fel rhan o'r tîm Llywodraethu Corfforaethol, diben allweddolCynorthwyydd Llywodraethu Corfforaetholyw darparu cymorth gweinyddol cyson, amserol ac o ansawdd uchel i strwythur llywodraethu'r sefydliad, ac i'r Cyfarwyddwyr Gweithredol. Bydd deiliad y swydd yn cynllunio a rheoli amrywiaeth o weithgareddau gweinyddol, gan sicrhau y caiff gwaith ei gyflwyno i safon uchel ac yn brydlon. Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i gyflawni tasgau amrywiol ar yr un pryd.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: 3 Gorffennaf 2019

 

Cynorthwyydd Swyddfa - Polisi a Diwygio Cymwysterau(dwy rôl ar gael)

Band 1 £19,240 - £22,500 y flwyddyn

Parhaol, llawn amser ond croesewir ceisiadau gan y rheini sydd am weithio'n hyblyg, gan gynnwys gweithio Rhan Amser a gweithio yn ystod y tymor ysgol.

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Fel rhan o'r Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau, prif ddiben Cynorthwyydd Swyddfa yw darparu cymorth gweinyddol cyson, amserol ac o ansawdd uchel i'r tîm. Bydd deiliad y swydd yn cynllunio ac yn rheoli ystod o weithgareddau gweinyddol, gan sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflwyno i safon uchel a'i gyflawni'n amserol. Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i gyflawni tasgau amrywiol ar yr un pryd. 

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: 3 Gorffennaf 2019