Cyfrifo, addasu neu oedi – y ffordd ymlaen ar gyfer cymwysterau galwedigaethol

Mewn blog blaenorol, eglurais pam nad yw atebion ar gyfer cymwysterau galwedigaethol yn yr haf eithriadol hwn yn syml.

  Gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru 

Ers hynny, rydym wedi gallu rhannu llawer mwy o atebion i'r cwestiwn 'beth nesaf' ar gyfer dysgwyr sy'n disgwyl canlyniadau. 

Yr wythnos hon rydym wedi gallu rhoi mwy o eglurder i chi ar y dulliau o ddyfarnu cymwysterau galwedigaethol yr haf hwn mewn ymateb i bandemig Covid-19. 

Yn gynharach yr wythnos hon, fe wnaethom gyhoeddi y bydd dysgwyr sydd i fod i gwblhau eu cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yr haf hwn yn derbyn canlyniadau. Heddiw, fe wnaethom gyhoeddi dull gweithredu’r haf hwn ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yng Nghymru. 

Hefyd, heddiw, mae Ofqual wedi lansio ei ymgynghoriad ar y trefniadau arfaethedig ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a thechnegol yr haf hwn. Mae'r trefniadau yr ymgynghorir arnynt yn berthnasol i lawer o'r cymwysterau galwedigaethol a ddilynir mewn ysgolion, colegau a darparwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru, gan gynnwys BTEC a chymwysterau dilyniant allweddol eraill. Mae'r cymwysterau hyn ar gael ledled y DU, felly mae'n bwysig ein bod yn defnyddio dull cyffredin i sicrhau tegwch i ddysgwyr. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'n cyd-reoleiddwyr yn y DU i gyflawni'r nod hwn. 

O ystyried cymhlethdod ac amrywiaeth y tirlun cymwysterau galwedigaethol, nid yw'n bosibl gweithredu’r un dull ar gyfer pawb. Felly, mae dull rheoleiddio llai cyfarwyddol yn cael ei gynnig, a fydd yn seiliedig ar “fframwaith eithriadol” hyblyg, wedi'i seilio ar egwyddorion, sy'n dirprwyo i gyrff dyfarnu y broses o wneud penderfyniadau ynghylch sut y byddan nhw’n darparu canlyniadau i ddysgwyr. Bydd gan ganolfannau rôl allweddol wrth sicrhau bod unrhyw drefniadau newydd yn gweithio'n effeithiol ac y gellir darparu canlyniadau, neu drefniadau asesu eraill, i ddysgwyr. 

Rydym yn defnyddio'r un egwyddorion wrth wneud penderfyniadau ar gymwysterau galwedigaethol sydd wedi'u cynllunio'n benodol i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru. Byddwn yn sicrhau bod dysgwyr sydd i fod i gwblhau eu cymwysterau yr haf hwn yn derbyn canlyniad, lle bynnag y bo modd. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn bosibl, na'r peth cywir i'w wneud, ym mhob achos. Mae ein gwaith diweddar ar gytuno ar y ffordd ymlaen ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn enghraifft dda o bler oedd yn rhaid i ni gydbwyso'r awydd i gyhoeddi canlyniadau yr haf hwn â'r angen i sicrhau bod dysgwyr wedi dangos y cymhwysedd proffesiynol sydd ei angen i weithio yn y sector pwysig hwn. 

Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymwysterau galwedigaethol i edrych ar ymgynghoriad Ofqual sy'n amlinellu'r "trefniadau eithriadol ar gyfer asesu a graddio yn 2020". 

Y nodau allweddol yw sicrhau y gall dysgwyr dderbyn graddau yr haf hwn er mwyn iddyn nhw allu symud ymlaen i'w cam nesaf, gan roi sicrwydd y bydd y graddau'n werthfawr a bod y dull gweithredu’n deg. 

Bydd cymwysterau’n cael eu dosbarthu i un o dri chategori gwahanol 

Categori 1 - Cymwysterau a ddefnyddir ar gyfer symud ymlaen i addysg bellach neu addysg uwch (eu trin yn debyg iawn i TGAU / Safon Uwch) 

Categori 2 - Cymwysterau sy'n cyflawni dibenion cymysg 

Categori 3 - Cymwysterau sy'n dyfarnu cymhwysedd galwedigaethol. 

Bydd cyrff dyfarnu yn penderfynu pa rai o'r egwyddorion canlynol y dylid eu defnyddio: - 

  • Gradd wedi'i chyfrifo, os yw’n bosibl (Cyfrifo) 
  • Lle nad oes modd cyfrifo, dylid ystyried addasu asesiadau sy'n bodoli eisoes (Addasu) 
  • Aildrefnu asesiadau lle mae'n amlwg nad yw cyfrifo nac addasu yn bosibl (Oedi) 

Gan nad ydym yn ymgynghori ar wahân ar y trefniadau hyn, byddwn yn eich annog i achub ar y cyfle y mae ymgynghoriad Ofqual yn ei gynnig er mwyn lleisio'ch barn. Mae'r llinell amser yn dynn oherwydd yr amgylchiadau eithriadol sy'n gysylltiedig â'r ymgynghoriad hwn a'r angen i gadarnhau'r trefniadau cyn gynted â phosibl. 

Mae Ymgynghoriad Ofqual ar asesu a graddio cymwysterau galwedigaethol, technegol a chymwysterau cyffredinol eraill ar agor tan 8 Mai 2020. 

Cyhoeddwyd 24 Ebrill 2020