Edrych ymlaen ar gyfer y rhai sydd hanner ffordd drwy eu cyrsiau

Hyd yn hyn, am resymau dealladwy, rydyn ni wedi gorfod canolbwyntio ar drefniadau arholiadau’r haf hwn. Rydyn ni’n gwybod yn iawn beth rydyn ni’n meddwl sydd orau i’w wneud yr haf hwn, ac rydyn ni wrthi’n ymgynghori ar ein cynigion. Rydyn ni bellach wedi dechrau edrych ymlaen at 2021.

 gan Kerry Davies, Pennaeth Safonau 

Mae ysgolion bellach wedi bod ar gau i’r rhan fwyaf o ddysgwyr am dros bedair wythnos. Dylen nhw fod ar agor, ac rydyn ni’n gwybod bod hyn yn effeithio ar y ffordd mae pobl yn ymgysylltu â’u haddysg. Rydyn ni’n gobeithio bod dysgu’n parhau, ond rydyn ni hefyd yn cydnabod bod cyflymder dysgu yn arafach nag arfer a bod mynediad at addysg ac adnoddau yn gallu amrywio o ddysgwr i ddysgwr. Mae dysgu ar-lein, yn amlwg, yn ffordd newydd o weithio i nifer o ddysgwyr – yn ogystal ag athrawon a darlithwyr – ac mae gwaith ymarferol hefyd yn anoddach i’w gyflawni mewn nifer o bynciau, fel gwyddoniaeth a chelfyddydau creadigol. 

Rydyn ni’n gwybod bod dysgwyr ym Mlynyddoedd 10 a 12 sydd hanner ffordd drwy eu cyrsiau TGAU a lefel A yn poeni sut y byddan nhw’n gwneud y gwaith cyn haf 2021. Wrth reswm, mae athrawon a darlithwyr yn rhannu’r pryderon hyn ac eisiau gwneud eu gorau dros eu dysgwyr. Am yr holl resymau hyn rydyn ni’n meddwl efallai y bydd angen addasu arholiadau’r haf nesaf. 

Dydyn ni ddim yn gwybod eto pryd fydd ysgolion a cholegau’n ailagor ar gyfer dysgwyr. Dydyn ni ddim yn gwybod chwaith beth fydd yn digwydd pan fyddan nhw’n ailagor. Efallai bydd ysgolion yn agor ar gyfer rhai dysgwyr, yn hytrach na phob dysgwr, ac efallai y bydd yr angen am ymbellhau cymdeithaso yn parhau. Gallai’r ‘normal’ fod yn wahanol iawn. 

Er hynny, rydyn ni’n ystyried ffyrdd o roi cymorth i ddysgwyr gyda TGAU a Safon Uwch. Rydyn ni’n gweithio gyda CBAC, a gyda rheoleiddwyr a sefydliadau eraill, i ystyried beth y gellir ei wneud. Does dim atebion hawdd a bydd angen datrys unrhyw addasiadau fesul pwnc, a sicrhau bod yr addasiadau’n cael eu gwneud yn deg i bob pwnc. 

Mae pob cymhwyster yn wahanol yn y ffordd maen nhw’n cael eu hasesu a sut mae cynnwys a sgiliau yn gysylltiedig â’r asesiadau. Does dim penderfyniadau wedi cael eu gwneud eto, ond ymysg rhai o’r opsiynau sy’n cael eu hystyried ar gyfer cymwysterau fydd yn cael eu dyfarnu yn haf 2021 mae lleihau, addasu neu dynnu’r gofynion NEA a lleihau cynnwys a/neu ymdrinaeth amcanion asesu. Hefyd, ceir materion ymarferol sy’n ymwneud ag amserlen arholiadau haf 2021 a allai fod o gymorth. Yn ogystal, gellir cymryd rhai pethau i ystyriaeth wrth ddyfarnu cymwysterau yn haf 2021 

Mae hon yn sefyllfa gymhleth iawn ac ni ddylid rhuthro penderfyniadau. Efallai nad yw’r hyn a allai ymddangos fel ateb syml, yn syml. Er enghraifft, wrth ystyried lleihau cynnwys: Nid yw cynnwys yn cael ei gyflwyno mewn ffordd gyson ymhob ysgol a choleg, felly ni fydd tynnu rhywbeth allan sydd eisoes wedi cael ei addysgu yn helpu’r athro neu’r grŵp hwnnw o ddysgwyr: efallai bod cynnwys yn bwysig i rai rhanddeiliaid; gallai cynnwys fod yng nghorff craidd y wybodaeth sy’n cynrychioli’r pwnc, a gallai hyn fod yn benderfyniad gwrthrychol; ac efallai bod angen rhywfaint o gynnwys er mwyn symud ymlaen at y cam nesaf mewn addysg. 

Rydyn ni eisiau gwneud popeth posibl i roi cymorth i’r rheiny sydd wedi eu heffeithio gan y sefyllfa bresennol, ond rydyn ni hefyd eisiau sicrhau bod TGAU a Safon Uwch yn parhau i fod yn gymwysterau credadwy yn haf 2021. Mae’n rhaid inni sicrhau bod y cymwysterau yn asesu ac yn ymdrin â digon o gynnwys y cwrs er mwyn galluogi dysgwyr i symud ymlaen at eu llwybr dewisol ar ôl haf 2021. 

Gobeithiwn rannu rhagor o wybodaeth am haf 2021 cyn hanner tymor. Bydd hyn yn parhau i fod ar lefel uchel, ond rydyn ni eisiau eich sicrhau ein bod ni’n gweithio’n galed i ateb ambell gwestiwn anodd iawn.

Cyhoeddwyd 6 May 2020