Sawl ateb i gwestiynau cymhleth ynghyd at Cymwysterau galwedigaethol

Gyda gafael Covid 19 yn parhau i dynhau, mae gweithwyr ar y rheng flaen wrthi’n rhoi ymdrech ryfeddol i fynd i’r afael â’r pandemig, gan roi eu sgiliau a’u gwybodaeth ar brawf mewn ffyrdd na welwyd eu tebyg o’r blaen.

  Gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru 

Mae ein gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol yn brwydro i ddiogelu’r mwyaf agored i niwed yn ein plith. Mae’r rhai sy’n gweithio ym meysydd gweithgynhyrchu a pheirianneg yn rasio’r cloc er mwyn cynhyrchu digon o offer i ateb y galw. Mae rheolwyr logisteg yn datrys ac yn cynllunio dulliau chwim ac effeithlon o ddosbarthu nwyddau hanfodol i archfarchnadoedd a fferyllfeydd hyd a lled y wlad.

Mae’r ystod o sgiliau a gwybodaeth sy’n hanfodol er gweithrediad y grynodeb syml yma o ddiwydiant yn dangos pam fod angen cymaint o amrywiaeth o fewn natur ac ystod cymwysterau galwedigaethol.

Gydag arholiadau ac asesiadau 2020 wedi’u diddymu, a’r dysgwyr ddim yn wynebu’r dulliau asesu arferol, mae’r amrywiaeth yma o fewn cymwysterau galwedigaethol yn golygu ein bod yn wynebu tipyn o her wrth ganfod datrysiad i’r argyfwng presennol.

Oherwydd bod TGAU a Safon Uwch yn mynnu’r rhan helaeth o sylw’r wasg, gallech gael yr argraff fod cymwysterau galwedigaethol yn cael eu hanwybyddu - ond nid yw hynny’n wir. Mae’r trafodaethau’n parhau, ond mae’r manylion yn wahanol, gan adlewyrchu cyfoeth y cynnig galwedigaethol yn ogystal â chymhlethdod yr her. 

Yn wahanol i Safon Uwch a TGAU, sy’n derbyn nawdd cyhoeddus yng Nghymru ac yn cael eu cynnig gan y corff dyfarnu CBAC, mae cymwysterau galwedigaethol yn cael eu cynnig gan sawl corff dyfarnu gwahanol.

O ran y cymwysterau hynny a gynigir i ddysgwyr yng Nghymru’n unig, rydym yn cydweithio gyda’r cyrff dyfarnu a’r rhanddeiliaid er mwyn gwneud y penderfyniadau cywir ar gyfer ein dysgwyr. Mae’r rhain yn cynnwys Sgiliau Hanfodol Cymru yn ogystal â’r casgliad newydd o gymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol. Gan fod y rhain yn benodol i Gymru, gallwn wneud penderfyniadau’n annibynnol a’r gobaith yw y gallwn gynnig diweddariad ynglŷn â’r rhain yn fuan.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn cydweithio ar draws y DU gyfan hefyd er mwyn canfod atebion i rai cwestiynau heriol iawn. Roedd rhaid i ni ystyried pob agwedd yn ofalus, a meddwl pa fathau o fesurau arbennig y bydd rhaid eu cyflwyno. Rhaid i ni gydbwyso cyfres gymhleth o anghenion – anghenion dysgwyr, cyflogwyr, cyrff dyfarnu, ysgolion, colegau, yn ogystal â darparwyr hyfforddiant a phrifysgolion.

Oherwydd yr ystod eang o gymwysterau galwedigaethol gwahanol, nid yw’n bosibl canfod un datrysiad a fyddai’n gweithio ar gyfer pob achos.

Rydym yn cydweithio’n agos â’n cyfoedion yn Ofqual – rheoleiddwyr cymwysterau Lloegr – sydd yn cydlynu’r ymateb o ran cymwysterau galwedigaethol, a’u bwriad yw rhoi diweddariad ynglŷn â hyn mor fuan ag sy’n bosibl.

Rydym yn cydweithio er mwyn datblygu datrysiadau ar gyfer y mathau gwahanol o gymwysterau a fydd yn rhannu’r un egwyddorion cyffredinol, gyda’r amcan o ddiogelu dysgwyr a sicrhau tegwch dan amodau hynod anghyffredin.

Ond er y bydd yr egwyddorion yn gyson, bydd y manylion ar gyfer pob cymhwyster yn amrywio. Rydym yn rhoi cyngor i ganolfannau ac i weithwyr addysg proffesiynol yng Nghymru er mwyn eu galluogi i egluro i’w cyrff dyfarnu sut fydd y broses dyfarnu’n gweithredu eleni.

Rydym wedi sefydlu hyb coronafeirws ar ein gwefan, sy’n cynnwys casgliad o gwestiynau cyffredin y gallwch eu gweld yma. Pan fydd yr atebion yn cael eu canfod, bydd gan y cyrff dyfarnu eu fersiynau eu hunain o’r rhain, a byddent yn gallu ateb unrhyw gwestiynau penodol sydd gennych.

I bawb yng Nghymru sy’n disgwyl yn eiddgar am newyddion ynglŷn â hyn, diolch am ein helpu ni i’ch helpu chi, a diolch am eich amynedd yn y cyfnod anodd hwn.

Mae cymhlethdod yr heriau hyn, a’r brys i’w datrys, yn rhywbeth nad ydym wedi’i wynebu o’r blaen. Nid fydd datrysiadau yn dod yn rhwydd nac yn gyflym, byddant yn dod yn sgil ystyriaeth ofalus, a byddant yn sicrhau tegwch a chyfiawnder i bawb.

Gwefanau denfyddiol:

www.wjec.co.uk

https://awarding.org.uk/

www.gov.uk/government/organisations/ofqual

Cyhoeddwyd 30 Mawrth 2020