Rhannu ein rhesymeg fesul cam

I ddysgwyr, mae arholiadau fel arfer yn ymwneud ag ateb y cwestiynau. Yr haf hwn nid oes arholiadau, sy'n golygu ein bod wedi gorfod dod o hyd i'r atebion i rai cwestiynau mawr ein hunain.

 gan Jo Richards, Cyfarwyddwr Gweithredol Rheoleiddio

I unrhyw un a oedd yn dechrau paratoi ar gyfer arholiadau'r haf, mae’n siŵr bod yr wythnosau diwethaf wedi teimlo'n rhyfedd. Mae'r pryderon arferol o ran cael yr atebion yn iawn wedi cael eu disodli gan lu o gwestiynau am yr hyn a fydd yn digwydd nesaf.

Fel y rheoleiddiwr, ein gwaith ni yw goruchwylio'r system fel bod pethau'n rhedeg yn dda, gan ddiogelu buddiannau dysgwyr. Ein prif ystyriaeth yw tegwch ar eu cyfer nhw.

Yn ein tîm ni yn Cymwysterau Cymru, rydyn ni wedi bod yn gweithio ers mis Mawrth i ddod o hyd i'r atebion gorau posibl. Rydyn ni hefyd wedi bod yn gweithio gyda sefydliadau eraill ar draws y sector addysg, gyda phob ochr yn cyd-dynnu er lles pawb. Rhaid cofio bod hon yn sefyllfa hollol unigryw mewn adeg na welwyd ei thebyg gan neb yn ein plith.

Ar hyd y ffordd, wrth i'r atebion hynny ddod yn gliriach, rydyn ni wedi rhannu'r hyn a wyddom mor gynnar â phosibl. Weithiau mae hynny wedi arwain at fwy o gwestiynau, ac rydyn ni wedi ceisio ymateb iddyn nhw i gyd. Bu angen mwy o esboniad ar rai atebion er mwyn eu gwneud yn gliriach ac rydyn ni’n gobeithio ein bod wedi darparu mwy o eglurder yma. Er enghraifft, mae Safon UG a Blwyddyn 10 yn gymhleth oherwydd ein bod yn cyfrifo graddau yn hytrach na marciau – graddau na ellir eu defnyddio wedyn y flwyddyn nesaf fel marciau i gynhyrchu graddau’r cymwysterau Safon Uwch neu TGAU.

Yr wythnos hon, rydyn ni wedi rhannu ein rhesymeg y tu ôl i'r dull gweithredu ar gyfer yr haf hwn, gyda'n hymgynghoriad. Mae'n rhannu ein nodau ar gyfer y model ystadegol a ddefnyddir i safoni graddau a'r broses apelio benodol sydd ar gael.

Mae'r model safoni yn hollbwysig fel bod canlyniadau eleni yn deg ar draws y garfan hon a hefyd o’u cymharu â blynyddoedd eraill. Mae angen i ni amddiffyn pob dysgwr rhag anfantais.

Ni all y broses apelio weithio yn y ffordd arferol gan nad oes proses marcio arholiadau i apelio yn ei herbyn. Yn hytrach, bydd graddau'n cael eu cyfrifo gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth, gyda barn athrawon yn un elfen o hynny.

Gwyddom na fydd pawb yn cytuno â'r cynigion, ac rydyn ni’n agored i syniadau eraill. Os bydd adborth yr ymgynghoriad yn awgrymu ateb dichonadwy nad ydyn ni eisoes wedi'i ystyried, byddwn yn rhoi ystyriaeth fanwl iddo.

Ni fydd y penderfyniadau y mae'n rhaid i ni eu gwneud dan yr amgylchiadau anodd hyn bob amser yn boblogaidd gyda phawb. Fel rydyn ni wedi dweud o'r blaen, nid oes unrhyw ddatrysiadau perffaith. Ond yr atebion yma fydd y rhai cywir, a byddwn yn egluro ein proses fel y gall pobl ddeall.

Mae ein dilyn ar Twitter a Facebook yn ffordd dda o gadw mewn cysylltiad â datblygiadau'n uniongyrchol. Mae gan ein gwefan hefyd ddiweddariadau rheolaidd ac mae gennym gylchlythyr y gallwch danysgrifio iddo yma.

Bydd yr ymgynghoriad yn para tan 5pm ddydd Mercher 13 Mai.

Cyhoeddwyd 1 Mai 2020