Y dull tecaf ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 10

Ddydd Iau 20 Awst 2020 bydd dysgwyr ledled y DU yn cael eu canlyniadau TGAU 'wedi'u cyfrifo' yn dilyn cyfnod na welwyd ei debyg o’r blaen.

Gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru 

Bydd y canlyniadau hyn yn galluogi ein pobl ifanc i gychwyn ar gam nesaf eu taith.

O ystyried y bydd graddau'n cael eu dyfarnu ar gyfer cymwysterau TGAU llawn, mae'n ddealladwy bod dysgwyr a oedd i fod i sefyll unedau sy'n cyfrannu at gymwysterau TGAU yn y dyfodol - ac mae llawer ohonynt ym Mlwyddyn 10 - efallai'n teimlo'n siomedig wrth glywed na fyddant yn cael gradd ar gyfer yr unedau.

Rydym wedi clywed nifer o bryderon gan bobl yn cwestiynu'r penderfyniad hwn, gyda'r dysgwyr yn poeni eu bod nhw wedi gwastraffu blwyddyn. Deallwn y pryderon hynny, ond nid yw’r dysgu wedi bod yn ofer gan y bydd wedi datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r pwnc.

Dyfernir gradd TGAU unedol gan ddefnyddio cyfuniad o farciau o asesiadau ar lefel uned. Gan y gallai unedau mewn cyfresi gwahanol fod â lefelau her ychydig yn wahanol, caiff marciau uned eu trosi'n Raddfa Marciau Unffurf (GMU). Mae'r marciau GMU a gyflawnir ym mhob uned yn cael eu cyfuno i gynhyrchu'r canlyniad TGAU cyffredinol – fel gradd.

Ni all hyn ddigwydd yn yr un modd yr haf nesaf gan fod arholiadau'r haf hwn wedi cael eu canslo ac ni fydd data am farciau ar lefel uned ar gael. 

Hyd yn oed pe baem wedi gofyn i ganolfannau ddarparu gradd asesu ar gyfer unedau unigol, ni fyddai'r rhain wedi cyfrif tuag at y cymhwyster TGAU llawn yn haf 2021 oherwydd byddai angen marciau gwirioneddol i wneud hyn. Ni fyddai wedi bod yn rhesymol nac yn ddibynadwy gofyn i ganolfannau ddarparu marciau penodol ar gyfer dysgwyr yr haf hwn.

O ystyried na fydd canlyniadau unedau ar gael yr haf hwn, bu'n rhaid i ni ystyried ffyrdd eraill o ddyfarnu'r cymwysterau TGAU yn haf 2021. Felly, rydyn ni wedi defnyddio dull tebyg i'r un a ddefnyddiwyd ar gyfer cymwysterau Safon UG a bydd gan ddysgwyr ddau opsiwn:

  • Gallant ddewis sefyll yr unedau yr oeddent wedi bwriadu eu cymryd yn haf 2021 yn unig, neu
  • Gallant ddewis sefyll yr unedau yr oeddent i fod i'w sefyll yn haf 2020 yn ystod haf 2021, ynghyd â'r arholiadau hynny sydd wedi’u cynllunio ar gyfer 2021.

Os dewisir yr opsiwn cyntaf, yna bydd perfformiad yn yr unedau TGAU yn haf 2021 yn cael ei ddefnyddio i gyfrifo'r marciau y byddai'r dysgwr yn fwyaf tebygol o fod wedi’u cyflawni yn yr unedau TGAU eraill a gynlluniwyd ar gyfer yr haf hwn.

Mae hyn yn bosibl oherwydd bod yna berthynas ystadegol glir rhwng perfformiad mewn gwahanol unedau mewn amgylchiadau arferol dyma'r dull profedig a ddefnyddir i ddyfarnu gradd os nad yw dysgwr wedi gallu sefyll asesiad uned oherwydd salwch. 

Darparwyd yr ail opsiwn am ei bod yn gyffredin i ddysgwyr blwyddyn 11 ailsefyll unedau yr oeddent wedi'u cymryd yn gynharach yn y cwrs, ac nid oeddem am atal yr opsiwn o sefyll yr unedau hyn i ddysgwyr yn haf 2021. Fodd bynnag, dydyn ni ddim yn disgwyl y bydd llawer iawn o ddysgwyr yn defnyddio’r opsiwn o sefyll pob uned yr haf nesaf.

Os bydd dysgwr yn dewis sefyll pob uned, dyfernir y radd orau iddynt o'r naill lwybr neu'r llall.

Rydyn ni’n deall ei bod hi'n amser anodd i ddysgwyr a gobeithio bod yr esboniad hwn yn eu helpu i ddeall ein penderfyniadau. 

Cyhoeddwyd 15 Mai 2020