Cymwysterau galwedigaethol

Gwiriwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf ar sut y bydd yr ystod o gymwysterau galwedigaethol yn cael eu hasesu eleni.

Mae'r rhan fwyaf o gymwysterau galwedigaethol a ddilynir gan ddysgwyr yng Nghymru hefyd ar gael mewngwledydd eraill yn y DU ac o ganlyniad rydym wedi bod yn gweithio'n agos iawn gyda'n cyd-reoleiddwyr wrth i'r penderfyniadau hyn gael eu gwneud.

Er mwyn sicrhau cysondeb ar gyfer dysgwyr sy'n dilyn y cymwysterau hyn, bydd yr un dull yn cael ei ddilyn ar gyfer dysgwyr yng Nghymru â'r un a sefydlwyd gan Ofqual.

Rydym yn cymhwyso'r un egwyddorion wrth benderfynu ar y dull cywir ar gyfer cymwysterau a luniwyd yn benodol i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru.

Mae ein Prif Weithredwr wedi ysgrifennu blog ar gymwysterau galwedigaethol, a gallwch ddod o hyd iddo yma.

Pam fod y broses o Ddyfarnu Cymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol (VTQs) yn wahanol yr haf hwn?

Mae tirwedd addysg alwedigaethol a thechnegol yn gymhleth. Yn wahanol i TGAU a Safon Uwch, nid oes un dull unigol o ddyfarnu a fyddai'n gweithio i'r holl wahanol fathau o VTQ oherwydd bod strwythurau’r cymwysterau a'r dulliau asesu yn wahanol iawn.

Bydd angen i bob corff dyfarnu lunio barn ar ba dystiolaeth sydd ei hangen arnynt i ddyfarnu canlyniadau sy'n deg ac yn ddibynadwy.

A fydd pob dysgwr sy'n astudio VTQ yn cael canlyniad yr haf hwn?

Rydym yn disgwyl y bydd mwyafrif y dysgwyr a oedd yn bwriadu sefyll arholiadau ac asesiadau yn ystod yr haf, er mwyn symud ymlaen i addysg bellach neu uwch neu i gyflogaeth, yn cael canlyniad neu'n gallu sefyll asesiad wedi'i addasu. Fodd bynnag, ni fydd yn bosibl i bob dysgwr wneud asesiad priodol yr haf hwn ac efallai y bydd yn rhaid iddynt aros am y cyfle asesu nesaf fydd ar gael.

Y canlyniadau a gyfrifir yw'r man cychwyn ar gyfer cymhwyster sy'n cael ei ddefnyddio i symud ymlaen i addysg bellach neu uwch.  Mae'r dull yn debyg i gymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch. Ar gyfer rhai cymwysterau, nid yw canlyniadau wedi'u cyfrifo yn briodol.  Yn gyffredinol, bydd angen asesiadau ar gyfer cymwysterau sy'n cael eu defnyddio ar gyfer cymhwysedd galwedigaethol, sy'n ymwneud â meddu ar y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer swydd, neu a allai fod â goblygiadau proffesiynol neu iechyd a diogelwch. Bydd cyrff dyfarnu yn cynghori a oes modd addasu asesiadau, o fewn y cyfyngiadau presennol o ran iechyd y cyhoedd. Er gwaethaf hyn, mae oedi wrth asesu rhai cymwysterau'n anochel yn anffodus.

Sut allaf gael gwybod sut y bydd canlyniadau fy nghymhwyster yn cael eu pennu?

Gallwch weld a yw eich cymhwyster wedi cael ei ddynodi'n gymhwyster "cyfrifo, mabwysiadu neu oedi" trwy ddefnyddio teclyn rhyngweithiol sydd ar gael ar wefan Ofqual. Mae'r ddolen hon yn eich galluogi i chwilio'n hawdd am gymwysterau a dod o hyd i wybodaeth berthnasol.

Pa ddysgwyr y mae'r trefniadau hyn yn berthnasol iddynt?

Mae'r trefniadau hyn yn berthnasol i bob dysgwr oedd ar fin cymryd asesiadau tuag at ganlyniadau'r uned neu'r cymhwyster rhwng 20 Mawrth a 31 Gorffennaf 2020. Mae hyn yn cynnwys y dysgwyr hynny a allai fod yn rhannol drwy eu rhaglen astudio yn unig, a byddant yn parhau i ddysgu tuag at y cymhwyster hwn ar ôl y dyddiadau hyn, er enghraifft, pe baent wedi bwriadu gwneud asesiad ar un neu fwy o unedau o gwrs modiwlaidd hanner ffordd drwy raglen astudio 2 flynedd.

Sut y caiff y canlyniadau eu cyfrifo?

Mae cymwysterau â chanlyniadau wedi'u cyfrifo yn amrywio'n fawr o ran eu maint, eu strwythurau asesu, eu graddfeydd a'u modiwlau cyflenwi. Gall y rhai sy'n gwneud y cymwysterau hyn fod wedi cwblhau gwahanol nifer o asesiadau ffurfiol cyn 20 Mawrth. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r cyrff dyfarnu weithredu gwahanol ddulliau o gyfrifo canlyniadau sy'n briodol mewn gwahanol gyd-destunau, ond gyda chymaint o gysondeb â phosibl. Yn y rhan fwyaf o achosion, dylai cymwysterau tebyg fod â ffyrdd tebyg o gyfrifo'r canlyniadau ond efallai y bydd angen i gyrff dyfarnu gyflwyno rhai amrywiadau i sicrhau tystiolaeth angenrheidiol o allu dysgwyr.

A fydd dull cyson o gynhyrchu graddau wedi'u cyfrifo?

Mae Cymwysterau Cymru ac Ofqual yn cefnogi cyrff dyfarnu i gymryd ymagwedd gyson tuag at gynhyrchu canlyniadau a gyfrifir, drwy ddefnyddio tair elfen hanfodol:

  1. Gradd asesu canolfannau (a gynhyrchir gan y ganolfan) a neu radd wedi’i chyfrifo a bennir gan y Corff Dyfarnu ar sail y canlyniadau a ddelir ganddynt ar gyfer y dysgwr.
  2. Sicrhau ansawdd y canlyniad cyffredinol a gyfrifir.
  3. Gwirio canlyniadau lefel cymhwyster a phroffil canlyniadau yn gyffredinol, i gadarnhau ei fod yn unol â'r disgwyliadau.

Er mwyn cynhyrchu canlyniadau wedi'u cyfrifo, gall cyrff dyfarnu hefyd ddefnyddio tystiolaeth sydd ganddynt eisoes, gan gynnwys:-

  • Modiwlau sydd wedi’u bancio neu raddau ar gyfer asesiadau uned wedi'u cwblhau
  • Data a gwybodaeth am bob canolfan, er enghraifft, eu perfformiad hanesyddol ar gyfer deilliannau cymwysterau, proffiliau risg, gwybodaeth am ymweld â'r ganolfan a chofnodion unrhyw ymchwiliadau
  • Data cyrhaeddiad blaenorol, os yw'n briodol.

Beth os nad yw'n bosibl cynhyrchu gradd wedi'i chyfrifo?

Os nad oes llawer o ddata unedau wedi’i fancio, os o gwbl, neu os nad yw graddau asesu canolfannau yn bosibl a/neu os nad oes llawer o gyfle neu dystiolaeth ar gael i gefnogi'r broses sicrhau ansawdd, gall corff dyfarnu benderfynu bod hyn yn is na'r trothwy tystiolaeth sylfaenol. Yn yr achosion hyn, ni fydd yn bosibl cyfrifo canlyniad a bydd dysgwyr yn cael cynnig asesiad wedi'i addasu, lle bynnag y bo modd, neu bydd yn rhaid iddynt aros nes y gellir aildrefnu asesiadau.

Beth yw'r ffenestr ar gyfer darparu graddau asesu canolfannau?

Gofynnwyd i ganolfannau ddarparu graddau asesu canolfannau a gwybodaeth arall erbyn 19 Mehefin 2020. Holwch eich corff dyfarnu am fanylion y broses i'w dilyn.

A fyddaf yn derbyn fy nghanlyniadau ar gyfer fy VTQ yr un pryd â TGAU a Safon Uwch?

Rydym yn disgwyl i ganlyniadau cymwysterau sesiynol gael eu dyfarnu heb fod yn hwyrach na Safon Uwch a TGAU, hynny yw 13 a 20 Awst, yn y drefn honno. Mae hyn fel na fydd unrhyw ddysgwr sy'n gobeithio symud ymlaen i astudio pellach neu addysg uwch o dan anfantais.

Mae llawer o gyrff dyfarnu VTQ yn alinio eu dyfarnu ar yr un diwrnod, naill ai'r 13 neu 20 Awst i wneud pethau'n gliriach i ddysgwyr.

Mae'n bosibl y bydd rhai VTQ a gyhoeddwyd yn hanesyddol yn ystod yr wythnosau cyn arholiadau Safon Uwch a TGAU, yn dal i gael eu cyhoeddi yn gynharach eleni.

A fydd cyfleoedd asesu ar gael yn y dyfodol yn yr hydref?

Bydd disgwyl i gyrff dyfarnu sydd fel arfer yn darparu cyfle asesu i ddysgwyr rhwng mis Medi a mis Rhagfyr, gymryd pob cam rhesymol i barhau i wneud hynny.

Lle nad yw cyrff dyfarnu fel arfer yn cynnig cyfle asesu yn yr hydref, dylent wneud hynny lle mae digon o bobl sydd angen gwneud asesiad, oni bai y byddai'n anymarferol neu'n creu baich anghymesur i gynnig un.

Bydd cyrff dyfarnu yn gallu rhoi gwybodaeth fwy penodol am eu cynlluniau ar gyfer asesu yn yr hydref.

Dwi'n astudio ar gyfer Cymhwyster Galwedigaethol. A fydda i’n cael canlyniad yr haf hwn?

Mae tirwedd cymwysterau Galwedigaethol yn gymhleth ac yn fawr, ac nid yw un dull o weithredu yn unig yn briodol. Ar gyfer cymwysterau galwedigaethol bydd cyrff dyfarnu yn dyfarnu cymwysterau drwy naill ai gyfrifo canlyniadau; addasu asesiadau; neu, lle nad yw'r naill ddull na'r llall yn briodol, a dim ond fel dewis olaf, gohirio asesiadau nes i ganolfannau ailagor.

Mae hyn yn berthnasol i ddysgwyr a fyddai wedi disgwyl cwblhau eu hasesiadau a/neu dderbyn tystysgrifau rhwng mis Mawrth a diwedd mis Gorffennaf.

Bydd dysgwyr ar y rhan fwyaf o gymwysterau sy'n arwain at addysg bellach neu addysg uwch yn cael canlyniad wedi’i gyfrifo yr haf hwn. Bydd canlyniadau wedi’u cyfrifo yn rhoi ystyriaeth briodol i ystod o dystiolaeth, gan ddibynnu ar strwythur y cymhwyster. Gallant fod wedi'u seilio'n rhannol ar farn yr athro, yr hyfforddwr neu'r tiwtor o'r canlyniad y byddai pob dysgwr yn fwyaf tebygol o fod wedi'i gyflawni pe baent wedi gallu cwblhau eu hasesiadau yn haf 2020. Bydd unrhyw raddau asesu canolfannau yn seiliedig ar ystod o dystiolaeth a ddelir gan yr ysgol, y coleg neu'r darparwr hyfforddiant.

Dwi'n astudio Cymhwyster Galwedigaethol newydd i Gymru yn unig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. A fydda i’n cael canlyniad yr Haf hwn?

Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r cyrff sector a’r cyrff dyfarnu perthnasol i gytuno ar y ffordd orau ymlaen. Mae'r gyfres hon yn cynnwys ystod o gymwysterau, y mae rhai ohonynt yn asesu gwybodaeth tra bod eraill hefyd yn asesu cymhwysedd ymarferol. Bydd angen atebion gwahanol ar gyfer cymwysterau gwahanol. Gellir canfod manylion am y dull ar gyfer pob cymhwyster yma.

Dwi’n astudio cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant a luniwyd i ddiwallu anghenion penodol gweithlu Cymru. A fydda i’n cael canlyniad yr haf hwn?

Ar gyfer cymwysterau Lefel 1 sy'n cynnig cyflwyniad i'r sector, bydd cyrff dyfarnu yn cyhoeddi canlyniadau wedi'u cyfrifo. Ar gyfer cymwysterau ar Lefelau 2-5, rydym yn gofyn i gyrff dyfarnu addasu eu dulliau asesu i alluogi dysgwyr sy'n agos at ddiwedd eu cwrs i gael eu canlyniadau yr haf hwn. Gellir gweld rhestr o'r cymwysterau hyn yma.

 

Dwi'n astudio Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru – a fydda i’n cael canlyniad yr Haf hwn?

Bydd holl ddysgwyr Sgiliau Hanfodol Cymru sydd i fod i gwblhau eu cymhwyster cyn diwedd Gorffennaf yn cael canlyniad wedi'i gyfrifo. Bydd y canlyniad yn seiliedig ar y canlyniad yr oedd eu tiwtor/aseswr yn credu y byddent yn ei gael pe byddent wedi sefyll y profion. Bydd y cyrff dyfarnu'n goruchwylio'r penderfyniadau hyn yn llym. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma

 

Sut bydd cyfrifo canlyniadau yn gweithio'n ymarferol?

Yn dibynnu ar strwythur y cymwysterau, efallai y bydd gofyn i ganolfannau* ddarparu gradd asesu canolfan ar gyfer y cymhwyster cyfan, neu ar gyfer modiwlau neu unedau sydd heb eu cwblhau.

Efallai y bydd rhai achosion lle gofynnir iddynt ddarparu trefn restrol ar gyfer y dysgwyr (fel gyda TGAU, Safon UG a Safon Uwch). Bydd y corff dyfarnu sy'n cynnig y cymhwyster yn defnyddio unrhyw ddyfarniad a aseswyd gan y ganolfan, ynghyd â gwybodaeth berthnasol arall, i gyfrifo’r canlyniad mwyaf priodol. Er enghraifft, bydd llawer o ddysgwyr eisoes wedi cwblhau asesiadau mewn rhai modiwlau neu unedau, a fydd yn cael eu hystyried.

*Mae canolfannau (ysgolion, colegau neu ddarparwyr hyfforddiant fel arfer) yn gyrff sy'n cyflwyno asesiadau (a gweithgareddau eraill) i ddysgwyr ar ran cyrff dyfarnu.

 

A ddylwn i gysylltu'n uniongyrchol â'm corff dyfarnu?

Bydd cyrff dyfarnu yn cysylltu ag ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant yn ystod yr wythnosau nesaf i'w cynghori ar yr wybodaeth y bydd disgwyl iddynt ei rhoi am eu dysgwyr, a phryd a sut y dylid ei chyflwyno. 

Os ydych chi am ddilyn newyddion diweddaraf eich cyrff dyfarnu, dyma rai dolenni defnyddiol: 

 

 

AAT 

OCR 

Ascentis 

Pearsons 

Agored Cymru

Qualifications Network 

Associated Board of the Royal Schools of Music 

Qualsafe Awards 

Cambridge Assessment English

RSL 

City and Guilds

STA 

EAL 

Trinity College London

Highfield Qualifications 

UAL

LIBF 

VTCT 

NCFE 

WJEC 

NOCN 

YMCA awards

Pryd fydda i'n cael fy nghanlyniad?

Rydym am i'r broses hon gael ei chwblhau mewn modd amserol fel y gall dysgwyr symud ymlaen, a'r nod yw y byddant yn cael canlyniadau ar yr un pryd â chanlyniadau TGAU, Safon UG a Safon Uwch.

A all ysgolion a cholegau ystyried tystiolaeth gan athrawon arbenigol neu weithwyr proffesiynol eraill wrth wneud penderfyniadau graddio a threfn restrol y dysgwyr?

Dylai canolfan, os yw'n berthnasol, geisio gwybodaeth bellach gan athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes addysg sydd wedi bod yn cefnogi dysgwr, i'w galluogi i wneud penderfyniadau cadarn ynghylch graddau asesu canolfannau a safle dysgwr yn y drefn restrol. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys ceisio gwybodaeth gan athrawon mewn ysgol, coleg, neu ddarpariaeth amgen arall, fel lleoliad ysbyty. Gallai hefyd gynnwys athrawon peripatetig neu ymgynghorol a allai weithio ar draws nifer o  ganolfannau, megis athrawon SIY neu athrawon cymwys ar gyfer pobl ifanc a phlant byddar, neu sydd â nam ar eu golwg a  nam ar eu synhwyrau.

A all asesiadau a addaswyd barhau y tu hwnt i 31 Gorffennaf 2020?

Gallant. Mae'r dyddiad cau ar 31 Gorffennaf yn cyfeirio at ddiwedd y cyfnod cymhwyso ar gyfer dysgwyr sy'n gallu derbyn canlyniad a gyfrifwyd. 

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiad cau ar gyfer cynnal asesiadau wedi'u haddasu. Fodd bynnag, gallai corff dyfarnu fod wedi cyflwyno terfyn amser ar gyfer asesiadau sydd wedi'u haddasu i ddysgwyr y mae angen canlyniadau arnynt ym mis Awst. 

Pryd y bydd gwybodaeth am apeliadau ar gael?

Bydd rhai dysgwyr yn siomedig â'u canlyniadauBydd cyfle i ganolfan gyflwyno apêl ar ran dysgwr. 

Bydd y cyrff dyfarnu yn darparu gwybodaeth am apeliadau cyn diwedd tymor yr haf, fel bod dysgwyr, rhieni a gofalwyr yn gwybod pa opsiynau sydd ar gael. 

Beth mae'n ei olygu os yw fy nghymhwyster yn y categori "addasu"?

Ar gyfer cymwysterau lle nad oes digon o dystiolaeth i gefnogi canlyniad a gyfrifir sy’n ddilys ac yn ddibynadwy, neu ar gyfer y cymwysterau hynny sydd wedi'u cynllunio i ddangos cymhwysedd mewn sgiliau ymarferol, ni fyddai canlyniad a gyfrifwyd yn briodol 

Yn yr achosion hyn, gofynnwyd i gyrff dyfarnu ystyried sut y gellid addasu'r asesiadau, fel y gellir parhau i gyflawni'r canlyniadau yn ystod yr haf, mewn ffordd sy'n ddibynadwy ac yn ddilys. 

Pa fath o opsiynau sydd ar gyfer addasu cymwysterau?

Mae sawl ffordd o wneud hyn; er enghraifft:- 

  • Newid y ffordd y caiff asesiadau eu cyflwyno, defnyddio asesiad ar-lein yn hytrach nag ar bapur, neu gynnal asesiad o bell yn hytrach nag wyneb yn wyneb. 
  • Addasu dulliau asesu, fel defnyddio efelychiad ymarferol yn hytrach nag arsylwi neu drafodaeth broffesiynol yn lle arddangosiad ymarferol. 
  • Hepgor neu addasu profiad gwaith neu ofynion lleoliadau.  

Bydd cyrff dyfarnu yn cynghori ynghylch y dull mwyaf priodol o addasu asesiad. 

Sut bydda i'n gwybod beth sydd angen i mi ei wneud?

Bydd pob canolfan yn derbyn gwybodaeth gan y corff dyfarnu yn egluro beth fydd angen i ddysgwr ei wneud, er mwyn sicrhau y gall asesiad wedi'i addasu weithio'n effeithiol. 

Beth mae'n ei olygu os yw fy nghymhwyster wedi’i ohirio?

Oedi yw'r opsiwn yn niffyg dim arall, lle nad yw'r canlyniad a gyfrifwyd nac asesiad wedi'i addasu yn bosibl. Mae'n debygol y bydd tua 10% o gymwysterau galwedigaethol o fewn y categori oediOs bydd canolfannau'n ailagor mewn ffordd raddol, gallai olygu y caiff rhai asesiadau gohiriedig eu darparu ar y safle.