Cymwysterau galwedigaethol

Gwiriwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf ar sut y bydd yr ystod o gymwysterau galwedigaethol yn cael eu hasesu eleni.

Mae'r rhan fwyaf o gymwysterau galwedigaethol a ddilynir gan ddysgwyr yng Nghymru hefyd ar gael mewngwledydd eraill yn y DU ac o ganlyniad rydym wedi bod yn gweithio'n agos iawn gyda'n cyd-reoleiddwyr wrth i'r penderfyniadau hyn gael eu gwneud.

Er mwyn sicrhau cysondeb ar gyfer dysgwyr sy'n dilyn y cymwysterau hyn, bydd yr un dull yn cael ei ddilyn ar gyfer dysgwyr yng Nghymru â'r un a sefydlwyd gan Ofqual.

Rydym yn cymhwyso'r un egwyddorion wrth benderfynu ar y dull cywir ar gyfer cymwysterau a luniwyd yn benodol i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru.

Mae ein Prif Weithredwr wedi ysgrifennu blog ar gymwysterau galwedigaethol, a gallwch ddod o hyd iddo yma.

Dwi'n astudio ar gyfer Cymhwyster Galwedigaethol. A fydda i’n cael canlyniad yr haf hwn?

Mae tirwedd cymwysterau Galwedigaethol yn gymhleth ac yn fawr, ac nid yw un dull o weithredu yn unig yn briodol. Ar gyfer cymwysterau galwedigaethol bydd cyrff dyfarnu yn dyfarnu cymwysterau drwy naill ai gyfrifo canlyniadau; addasu asesiadau; neu, lle nad yw'r naill ddull na'r llall yn briodol, a dim ond fel dewis olaf, gohirio asesiadau nes i ganolfannau ailagor.

Mae hyn yn berthnasol i ddysgwyr a fyddai wedi disgwyl cwblhau eu hasesiadau a/neu dderbyn tystysgrifau rhwng mis Mawrth a diwedd mis Gorffennaf.

Bydd dysgwyr ar y rhan fwyaf o gymwysterau sy'n arwain at addysg bellach neu addysg uwch yn cael canlyniad wedi’i gyfrifo yr haf hwn. Bydd canlyniadau wedi’u cyfrifo yn rhoi ystyriaeth briodol i ystod o dystiolaeth, gan ddibynnu ar strwythur y cymhwyster. Gallant fod wedi'u seilio'n rhannol ar farn yr athro, yr hyfforddwr neu'r tiwtor o'r canlyniad y byddai pob dysgwr yn fwyaf tebygol o fod wedi'i gyflawni pe baent wedi gallu cwblhau eu hasesiadau yn haf 2020. Bydd unrhyw raddau asesu canolfannau yn seiliedig ar ystod o dystiolaeth a ddelir gan yr ysgol, y coleg neu'r darparwr hyfforddiant.

Dwi'n astudio Cymhwyster Galwedigaethol newydd i Gymru yn unig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. A fydda i’n cael canlyniad yr Haf hwn?

Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r cyrff sector a’r cyrff dyfarnu perthnasol i gytuno ar y ffordd orau ymlaen. Mae'r gyfres hon yn cynnwys ystod o gymwysterau, y mae rhai ohonynt yn asesu gwybodaeth tra bod eraill hefyd yn asesu cymhwysedd ymarferol. Bydd angen atebion gwahanol ar gyfer cymwysterau gwahanol. Gellir canfod manylion am y dull ar gyfer pob cymhwyster yma.

Dwi’n astudio cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant a luniwyd i ddiwallu anghenion penodol gweithlu Cymru. A fydda i’n cael canlyniad yr haf hwn?

Ar gyfer cymwysterau Lefel 1 sy'n cynnig cyflwyniad i'r sector, bydd cyrff dyfarnu yn cyhoeddi canlyniadau wedi'u cyfrifo. Ar gyfer cymwysterau ar Lefelau 2-5, rydym yn gofyn i gyrff dyfarnu addasu eu dulliau asesu i alluogi dysgwyr sy'n agos at ddiwedd eu cwrs i gael eu canlyniadau yr haf hwn. Gellir gweld rhestr o'r cymwysterau hyn yma.

 

Dwi'n astudio Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru – a fydda i’n cael canlyniad yr Haf hwn?

Bydd holl ddysgwyr Sgiliau Hanfodol Cymru sydd i fod i gwblhau eu cymhwyster cyn diwedd Gorffennaf yn cael canlyniad wedi'i gyfrifo. Bydd y canlyniad yn seiliedig ar y canlyniad yr oedd eu tiwtor/aseswr yn credu y byddent yn ei gael pe byddent wedi sefyll y profion. Bydd y cyrff dyfarnu'n goruchwylio'r penderfyniadau hyn yn llym. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma

 

Sut bydd cyfrifo canlyniadau yn gweithio'n ymarferol?

Yn dibynnu ar strwythur y cymwysterau, efallai y bydd gofyn i ganolfannau* ddarparu gradd asesu canolfan ar gyfer y cymhwyster cyfan, neu ar gyfer modiwlau neu unedau sydd heb eu cwblhau.

Efallai y bydd rhai achosion lle gofynnir iddynt ddarparu trefn restrol ar gyfer y dysgwyr (fel gyda TGAU, Safon UG a Safon Uwch). Bydd y corff dyfarnu sy'n cynnig y cymhwyster yn defnyddio unrhyw ddyfarniad a aseswyd gan y ganolfan, ynghyd â gwybodaeth berthnasol arall, i gyfrifo’r canlyniad mwyaf priodol. Er enghraifft, bydd llawer o ddysgwyr eisoes wedi cwblhau asesiadau mewn rhai modiwlau neu unedau, a fydd yn cael eu hystyried.

*Mae canolfannau (ysgolion, colegau neu ddarparwyr hyfforddiant fel arfer) yn gyrff sy'n cyflwyno asesiadau (a gweithgareddau eraill) i ddysgwyr ar ran cyrff dyfarnu.

 

A ddylwn i gysylltu'n uniongyrchol â'm corff dyfarnu?

Bydd cyrff dyfarnu yn cysylltu ag ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant yn ystod yr wythnosau nesaf i'w cynghori ar yr wybodaeth y bydd disgwyl iddynt ei rhoi am eu dysgwyr, a phryd a sut y dylid ei chyflwyno. 

Os ydych chi am ddilyn newyddion diweddaraf eich cyrff dyfarnu, dyma rai dolenni defnyddiol: 

 

 

AAT 

OCR 

Ascentis 

Pearsons 

Agored Cymru

Qualifications Network 

Associated Board of the Royal Schools of Music 

Qualsafe Awards 

Cambridge Assessment English

RSL 

City and Guilds

STA 

EAL 

Trinity College London

Highfield Qualifications 

UAL

LIBF 

VTCT 

NCFE 

WJEC 

NOCN 

YMCA awards

Pryd fydda i'n cael fy nghanlyniad?

Rydym am i'r broses hon gael ei chwblhau mewn modd amserol fel y gall dysgwyr symud ymlaen, a'r nod yw y byddant yn cael canlyniadau ar yr un pryd â chanlyniadau TGAU, Safon UG a Safon Uwch.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda chyrff dyfarnu, rheoleiddwyr yn Lloegr a Gogledd Iwerddon a'r sector ehangach i roi canlyniadau i ddysgwyr galwedigaethol yr haf hwn. Ddydd Gwener 24 Ebrill, lansiodd Ofqual ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer dyfarnu cymwysterau cyffredinol, galwedigaethol a thechnegol eraill. Y nod yw cyflwyno proses sy'n deg i'r dysgwyr ac sy'n sicrhau eu bod yn cael graddau sydd mor werthfawr â'r rhai mewn unrhyw flwyddyn arall, fel eu bod yn gallu symud ymlaen i'r cam nesaf yn eu bywydau heb amhariad pellach.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar ôl i'r ymgynghoriad ddod i ben.

A all ysgolion a cholegau ystyried tystiolaeth gan athrawon arbenigol neu weithwyr proffesiynol eraill wrth wneud penderfyniadau graddio a threfn restrol y dysgwyr?

Dylai canolfan, os yw'n berthnasol, geisio gwybodaeth bellach gan athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes addysg sydd wedi bod yn cefnogi dysgwr, i'w galluogi i wneud penderfyniadau cadarn ynghylch graddau asesu canolfannau a safle dysgwr yn y drefn restrol. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys ceisio gwybodaeth gan athrawon mewn ysgol, coleg, neu ddarpariaeth amgen arall, fel lleoliad ysbyty. Gallai hefyd gynnwys athrawon peripatetig neu ymgynghorol a allai weithio ar draws nifer o  ganolfannau, megis athrawon SIY neu athrawon cymwys ar gyfer pobl ifanc a phlant byddar, neu sydd â nam ar eu golwg a  nam ar eu synhwyrau.