Prifysgolion a cholegau

Byddwn yn ymdrechu i ateb eich cwestiynau am astudio pellach yn y brifysgol neu'r coleg yma.

Beth fydd yr oedi'n ei olygu i dderbyniadau prifysgolion?

Trwy UCAS, Prifysgolion Cymru a HEFCW, mae Llywodraeth Cymru a phartneriaid yn parhau i gyfathrebu'n agos â Phrifysgolion. Mae swyddogion yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau dull cyson o fynd i'r afael â materion allweddol gan gynnwys derbyniadau i Brifysgolion ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Mae prifysgolion wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi myfyrwyr ac ymgeiswyr a sicrhau y gallant symud ymlaen i'r brifysgol. Bydd hyn yn golygu bod yn hyblyg ac yn ymatebol yn eu prosesau derbyn. Gall myfyrwyr sydd wedi gwneud cais i brifysgol, neu sy'n ystyried gwneud hynny trwy glirio, fod yn sicr y bydd pob ymdrech yn cael ei gwneud i sicrhau nad ydyn nhw dan anfantais mewn unrhyw ffordd gan y penderfyniad i beidio â bwrw ymlaen ag arholiadau yr haf hwn.

Beth fydd hyn yn ei olygu i dderbyniadau Prifysgol?

Mae UCAS, Prifysgolion Cymru, HEFCW, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill yn gweithio’n agos gyda llywodraeth y DU er mwyn sicrhau dull cyson o fynd i’r afael â chofrestriadau prifysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Mae prifysgolion wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi myfyrwyr i symud ymlaen i’r brifysgol. Bydd hyn yn golygu mwy o hyblygrwydd yn y broses dderbyn ar gyfer eleni. Gall dysgwyr sydd wedi gwneud cais i'r brifysgol neu sy'n ystyried gwneud hynny drwy glirio fod yn sicr y gwneir pob ymdrech i sicrhau nad ydynt yn cael eu rhoi o dan anfantais mewn unrhyw ffordd gan brosesau'r flwyddyn hon.

Sut fydd y newidiadau hyn yn effeithio ar fy nilyniant i gwrs lefel uwch mewn ysgol neu goleg?

Bydd angen i chi gysylltu â'r ysgol neu'r coleg rydych chi wedi gwneud cais iddo, i gael mwy o wybodaeth.

Rwy’n astudio ar gyfer fy Niploma Mynediad i Addysg Uwch – a fyddaf yn derbyn fy niploma?

Bydd myfyrwyr oedd wedi bwriadu cwblhau eu Diploma Mynediad i Addysg Uwch erbyn 31 Gorffennaf 2020 nawr yn derbyn graddau wedi’u cyfrifo ar gyfer pob asesiad sy’n weddill gyda’r dyddiadau cyflwyno ar ôl 20 Mawrth 2020. Bydd rhagor o wybodaeth am sut yn union fydd y graddau’n cael eu cyfrifo yn dilyn. 

Bydd myfyrwyr sy’n bwriadu cwblhau eu cwrs Mynediad i Addysg Uwch ar ôl 31 Gorffennaf yn cael cymorth i gwblhau eu hastudiaethau drwy newidiadau i’r modd y caiff eu cwrs ei addysgu a’i asesu. 

Bydd y radd a gyfrifir yn ystyried asesiad tiwtoriaid o’r radd debygol yn ogystal â ffactorau eraill fel cyrhaeddiad blaenorol ar y cwrs. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan QAA sy’n cynnwys dolen gyswllt i’w Cwestiynau Cyffredin. 

A all ysgolion a cholegau ystyried tystiolaeth gan athrawon arbenigol neu weithwyr proffesiynol eraill wrth wneud penderfyniadau graddio a threfn restrol y dysgwyr?

Dylai canolfan, os yw'n berthnasol, geisio gwybodaeth bellach gan athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes addysg sydd wedi bod yn cefnogi dysgwr, i'w galluogi i wneud penderfyniadau cadarn ynghylch graddau asesu canolfannau a safle dysgwr yn y drefn restrol. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys ceisio gwybodaeth gan athrawon mewn ysgol, coleg, neu ddarpariaeth amgen arall, fel lleoliad ysbyty. Gallai hefyd gynnwys athrawon peripatetig neu ymgynghorol a allai weithio ar draws nifer o  ganolfannau, megis athrawon SIY neu athrawon cymwys ar gyfer pobl ifanc a phlant byddar, neu sydd â nam ar eu golwg a  nam ar eu synhwyrau.