UG a Safon Uwch

Rydym yn gwybod bod gennych lawer o gwestiynau ynghylch sut y bydd y cymwysterau hyn yn cael eu hasesu yn absenoldeb arholiadau. Bydd yr Holi ac Ateb a ganlyn yn darparu'r atebion a byddwn yn ychwanegu atynt wrth i'r sefyllfa fynd yn ei blaen.

  

Beth sy'n digwydd gydag arholiadau haf eleni?

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai ysgolion ar gau ar ôl 20 Mawrth ac felly ni ellid cynnal arholiadau’r haf.  Bydd dysgwyr a oedd i fod i sefyll eu harholiadau UG a Safon Uwch yr haf hwn yn cael gradd deg i gydnabod eu gwaith.  Bydd trefniadau arferol ar gyfer adrodd mesurau perfformiad ôl-16 yn cael eu hatal am eleni.

Sut fydd y penderfyniad i ganslo arholiadau’r haf yn effeithio arnaf i?

Y flaenoriaeth yw sicrhau tegwch i ddysgwyr tra'n dilyn cyngor iechyd y cyhoedd. Bydd graddau ar gyfer cymwysterau UG a Safon Uwch yn Haf 2020 yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth. Wrth benderfynu sut rydym yn symud ymlaen, bydd y ffocws ar yr hyn sydd yn rhoi’r budd gorau i ddysgwyr, o ran eu lles cyfredol a'u cynnydd i fyd gwaith, addysg neu hyfforddiant.

Beth am arholiadau ymarferol?

Oherwydd bod ysgolion wedi’u cau, ni fu'n bosibl cwblhau'r holl waith ymarferol. Gallai gwaith ymarferol a gwblhawyd yn flaenorol gan ddysgwyr fod yn rhan o'r wybodaeth asesu y gall athrawon ei hystyried wrth gynhyrchu eu gradd asesu canolfan ar gyfer pob dysgwr.

A fydd yn rhaid i ni sefyll yr arholiadau yn yr hydref?

Nid yw’n fwriad gennym i ddysgwyr yng Nghymru sefyll eu harholiadau UG neu Safon Uwch yn yr hydref.  Yn hytrach, byddant yn cael gradd deg i gydnabod eu gwaith.

Sut fydd graddau'n cael eu cyfrifo?

Bydd graddau ar gyfer cymwysterau UG a Safon Uwch yn haf 2020 yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth a model safoni ystadegol. Byddant yn seiliedig ar gyfuniad o ffactorau a all gynnwys marciau am waith a gwblhawyd hyd yma, (er enghraifft, defnyddir canlyniadau UG i gefnogi’r gwaith o gyfrifo graddau Safon Uwch), a graddau asesu canolfannau. Bydd graddau asesu canolfannau yn seiliedig ar yr hyn y byddai athrawon yn disgwyl i ddysgwr ei gyflawni ar ddiwedd y cwrs pe byddent wedi sefyll yr arholiadau. Mae angen iddynt gynrychioli dyfarniad teg, rhesymol ac wedi'i ystyried yn ofalus o'r radd fwyaf tebygol y gellid ei chyflawni mewn amgylchiadau arferol. Mae hwn yn ddyfarniad proffesiynol sy'n seiliedig ar y wybodaeth asesu gyfun a gedwir ar gyfer y dysgwr hwnnw a bydd yn farn gyfannol yn hytrach nag yn canolbwyntio ar un darn o dystiolaeth fel ffug arholiadau. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma.  

Beth yw model safoni ystadegol?

Bydd safoni yn cyfrifo graddau sydd, at ei gilydd, yn gymharol debyg i'r graddau a ddyfarnwyd mewn blynyddoedd eraill. Bydd y dull hwn yn defnyddio'r cyfuniad gorau o dystiolaeth sydd ar gael o dan yr amgylchiadau eithriadol hyn. Mae dau brif gam i safoni:

Cam 1: Cyfrifo graddau ar gyfer dysgwyr ym mhob canolfan. Bydd CBAC yn cyfrifo set o raddau ar gyfer pob canolfan arholiadau, fel ysgol

Cam 2: Dyrannu graddau i ddysgwyr unigol. Bydd CBAC yn dyrannu'r set o raddau o gam 1 i ddysgwyr unigol gan ddefnyddio'r drefn restrol a ddarparwyd gan athrawon y ganolfan

I gael mwy o wybodaeth ar ddeall sut y caiff graddau eu penderfynu, darllenwch ein blog yma.

Beth fydd yr effaith ar lefelau UG?

Bydd pob dysgwr UG yn derbyn gradd UG wedi’i chyfrifo eleni. Bydd y radd wedi’i chyfrifo yn seiliedig ar ystod o dystiolaeth, gan gynnwys graddau asesu canolfannau, ac ni fydd yn cyfrannu at ganlyniadau Safon Uwch yn 2021.

Pam na all y graddau UG a gaf yr haf hwn gael eu defnyddio fel rhan o fy nghymhwyster Safon Uwch llawn yr haf nesaf?

Bydd y radd wedi’i chyfrifo a roddir i ddysgwyr UG yr haf hwn yn eu galluogi i symud ymlaen i lwybrau eraill, yn ôl yr angen. Gall hynny fod yn hyfforddiant arall, neu'n gyflogaeth, neu i ysgol neu goleg arall.

Os yw dysgwr yn symud ymlaen i'r cymhwyster Safon Uwch llawn yn haf 2021, ni ellir defnyddio'r radd wedi’i chyfrifo o'r haf hwn oherwydd bydd yn radd ac nid yn farc.  Fel arfer mae marciau o bob uned UG yn cael eu crynhoi wrth gyfrifo'r radd Safon Uwch derfynol.

Ni fyddai wedi bod yn rhesymol gofyn i ganolfannau ddarparu marciau gwirioneddol i ddysgwyr yr haf hwn, felly roedd yn rhaid i ni ystyried ffyrdd eraill o ddyfarnu'r cymhwyster Safon Uwch yn haf 2021.

Bydd gan ddysgwr ddau opsiwn:

Opsiwn 1: Defnyddir perfformiad gwirioneddol yn yr unedau A2 yn haf 2021 i gyfrifo'r marciau a fyddai fwyaf tebygol o fod wedi'u cyflawni yn yr unedau UG.  Mae perthynas ystadegol glir rhwng perfformiad mewn gwahanol unedau ac mewn amgylchiadau arferol dyma'r dull a ddefnyddir i ddyfarnu gradd os nad yw dysgwr wedi gallu sefyll asesiad uned oherwydd salwch.  Felly, mae'n ddull sefydledig.

Opsiwn 2: Fel rheol, byddai gan ddysgwyr yr opsiwn i gymryd unedau UG ochr yn ochr ag unedau A2, ac nid ydym am atal dysgwyr Safon Uwch yr haf nesaf rhag cael yr opsiwn hwnnw.  Os ydynt yn penderfynu sefyll yr unedau UG ac A2, yna bydd y marciau UMS yn cael eu crynhoi yn y ffordd arferol. Fel diogelwch, os bydd dysgwr yn dewis sefyll unedau UG ac A2 gyda'i gilydd, yna gwneir cymhariaeth â'r radd y byddent wedi'i derbyn trwy'r llwybr arall a bydd y radd orau yn cael ei dyfarnu.

Mae ein Prif Weithredwr wedi darparu blog ar hyn, sydd i'w weld yma.

A fydd y canlyniadau'n dal i gael eu cyhoeddi ym mis Awst?

Bydd canlyniadau UG a Safon Uwch yn cael eu cyhoeddi ar 13 Awst.

A allaf herio'r radd a ddyfarnwyd i mi, a sut mae gwneud hynny?

Gall canolfannau apelio i CBAC ar ran y dysgwr, sydd yr un fath ag yn y blynyddoedd blaenorol. Gall dysgwyr ofyn i'w  canolfan wirio a oedden nhw wedi gwneud camgymeriad pan wnaethon nhw gyflwyno eu data asesu canolfan. Mewn rhai amgylchiadau, bydd ymgeiswyr preifat yn gallu apelio'n uniongyrchol i CBAC.

Bydd canolfannau'n gallu apelio i CBAC ar y sail ganlynol:

  1. a) eu bod wedi defnyddio’r data anghywir wrth gyfrifo gradd
  2. b) bod y graddau a gyfrifwyd gan y model safoni ystadegol wedi eu dyrannu neu eu cyfleu'n anghywir
  3. c) bod rhyw fethiant gweithdrefnol arall ar ran CBAC

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am apeliadau a'n hymgynghoriad ar gyfres arholiadau haf 2020, yma.

Bydd y graffig hwn yn esbonio'r broses apelio ar gyfer arholiadau haf 2020.

Proses apelio haf 2020

Rwy'n ymgeisydd preifat – sut fydda i'n cael fy nghanlyniad?

Lle mae canolfannau wedi derbyn cofrestriadau gan ymgeiswyr preifat - dysgwyr a allai fod yn cael eu dysgu gartref, yn dilyn rhaglenni dysgu o bell neu'n astudio'n annibynnol - dylid eu cynnwys yn y data y mae’r ganolfan yn ei chyflwyno, cyhyd â bod Pennaeth y Ganolfan yn hyderus eu bod nhw a'u staff wedi gweld tystiolaeth ddigonol o gyflawniad y dysgwr i lunio barn wrthrychol. Fodd bynnag, gall fod achosion lle na fydd canolfannau'n gallu llunio barn ar gyflawniadau ymgeisydd preifat.

Fel rhan o'n hymgynghoriad ar gyfres arholiadau haf 2020, gwnaethom ystyried a oes dulliau lle gallai fod yn bosibl dyfarnu graddau i ymgeiswyr preifat sydd wedi sefyll peth o'r cymhwyster mewn cyfresi cynharach.

Daethom i'r casgliad y dylem ganiatáu i raddau gael eu cyfrifo ar gyfer yr ymgeiswyr preifat hynny sydd wedi sefyll rhywfaint o'r cymhwyster mewn cyfres gynharach, ond nad yw eu canolfan gofrestru yn fodlon, nac yn ddigon hyderus, i gofrestru gradd asesu canolfan a threfn restrol ar eu cyfer yr haf hwn. Defnyddir dull tebyg i'r un a ddefnyddir pan fydd dysgwyr yn methu sefyll pob arholiad oherwydd salwch neu resymau eithriadol eraill. Bydd y dull hwn ond yn berthnasol i ymgeiswyr preifat sydd;

  1. a) yn amlwg yn ymgeisydd preifat
  2. b) heb unrhyw ddata asesu canolfan wedi’i gyflwyno ar eu cyfer
  3. c) yn meddu ar gais cofrestru cymeradwy ar gyfer y cymwysterau perthnasol a wnaed ar neu cyn 21 Chwefror 2020
  4. d) wedi cwblhau adrannau perthnasol o’r cymhwyster

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ymgeiswyr preifat a'n hymgynghoriad ar gyfres arholiadau haf 2020, gweler yma.

Sut y bydd fy nghanolfan yn hysbysu'r corff dyfarnu o'n graddau asesu canolfannau a'r drefn restrol?

Mae cyrff dyfarnu wedi cyhoeddi canllawiau i ganolfannau ar sut i gofnodi eu Graddau Asesu Canolfannau a'u Trefn Restrol. Aeth y systemau yn fyw ddydd Llun 1 Mehefin, a gellir eu gweld drwy wefannau diogel cyrff dyfarnu.

A all ysgolion a cholegau ystyried tystiolaeth gan athrawon arbenigol neu weithwyr proffesiynol eraill wrth wneud penderfyniadau graddio a threfn restrol y dysgwyr?

Mae CBAC wedi darparu canllawiau pellach ar ddilysu tystiolaeth gan ganolfannau a myfyrwyr ag anghenion addysgol arbennig a/neu anableddau yma.

A fydd yr amser addysgu cyfredol sydd wedi’i golli yn cael ei ystyried ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio tuag at gymwysterau TAG yn haf 2021?

Mae CBAC wedi gwneud addasiadau priodol i gymwysterau TAG sydd i'w dyfarnu yn ystod haf 2021. Nid yw hon wedi bod yn broses syml gan nad oes un addasiad sy’n addas ar gyfer pob cymhwyster, ac felly, bu'n rhaid ystyried pob cymhwyster yn unigol. Yn gyffredinol, mae'r addasiadau naill ai'n cefnogi cydymffurfiaeth â gofynion ymbellhau cymdeithasol posibl neu'n symleiddio asesu er mwyn caniatáu mwy o hyblygrwydd. Y nod wrth gyflwyno'r addasiadau hyn yw hwyluso'r trefniadau asesu i ddysgwyr a chanolfannau, gan gadw cymwysterau dibynadwy, dilys a chredadwy.


A allaf apelio fy ngradd?

Bydd y graffig hwn yn esbonio'r broses apelio ar gyfer arholiadau haf 2020.

Proses apelio haf 2020