Cymerwch ran

Mae Cymwysterau Cymru yn awyddus i bobl sy’n gweithio ym meysydd cymwysterau, diwydiant, y sector cyhoeddus, addysg bellach ac addysg uwch yng Nghymru fod yn rhan o’r broses o lunio system gymwysterau sy’n wirioneddol addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

Bod yn rhan

Sylweddolwn y bydd unigolion ledled Cymru yn awyddus i gymryd rhan ond bod eu hamser yn brin. O ystyried hyn, rydym wedi mabwysiadu system tair haen a fydd yn galluogi pobl i ymgysylltu ar lefel sy’n addas at eu hamgylchiadau unigol:

Y Llechen

Y Llechen yw cylchlythyr misol Cymwysterau Cymru i randdeiliaid

Mae cynnwys grynhoi'r newyddion a'r wybodaeth ddefnyddiol ddiweddaraf i chi am ein gweithgareddau.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer cynnwys yn y dyfodol, hoffem glywed gennych. Anfonwch eich syniadau mewn e-bost.

Cliciwch yma i ymuno â rhestr bost y Llechen.

Rhannu eich barn

Efallai y byddwn am ymgynghori â chi ynglŷn â gwahanol agweddau ar y gwaith cymwysterau a gyflawnir gennym o bryd i’w gilydd, pan fyddwn yn gwneud gwaith ymchwil neu’n casglu tystiolaeth.

Hoffem glywed am eich syniadau, eich profiadau, eich pryderon a’ch cwynion, yn ogystal â’r pethau sy’n bwysig i chi. Gallai hyn gynnwys arolygon ar y we, trafodaethau, digwyddiadau neu gyfweliadau.

Arolygon ac ymgynghoriadau presennol

Cymryd rhan

Ar gyfer y rhai a hoffai gymryd mwy o ran yng ngwaith Cymwysterau Cymru, a lle bydd eu sgiliau a’u profiad yn cyd-fynd â hynny, bydd cyfleoedd i ymuno â byrddau cynghori, grwpiau llywio neu fforwm rhanddeiliad. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi barn arbenigol ar feysydd gwaith penodol er mwyn sicrhau ansawdd darpariaeth newydd neu ddarpariaeth sy’n bodoli eisoes.

Os hoffech gymryd rhan,  cysylltwch â ni