Cymwys ar gyfer y dyfodol

Ail-ddychmygu cymwysterau ar gyfer y cwricwlwm newydd

Ymgynghoriad – Y Dewis Cywir i Gymru

Ym mis Hydref byddwn yn cadarnhau canlyniadau ein hymgynghoriad diweddar Y Dewis Cywir i Gymru,  ar y prif ystod o bynciau TGAU a chymwysterau a wnaethpwyd i Gymru a fydd ar gael i gefnogi'r cwricwlwm newydd.

Diolch i bawb a ymatebodd i'r ymgynghoriad ac i bawb fynychodd y cyfres o weminarau oedd yn cyd-fynd ag ef. Cawsom gyfanswm o dros 1,500  o ymatebion gan ystod eang o randdeiliaid, gyda llawer yn dod yn uniongyrchol gan ddysgwyr.

Gofynnodd llawer o ymatebwyr am y cymwysterau eraill a fydd yn ffurfio'r cynnig cydlynol a chynhwysol cyfan i ddysgwyr 14-16 oed. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn gwneud gwaith ymchwil ac yn siarad â rhanddeiliaid i ddatblygu cynigion ar gyfer yr hyn y dylai'r holl gymwysterau a gynigir ei gynnwys.  

Camau nesaf i greu cymwysterau sy'n addas ar gyfer y dyfodol

Ein ffocws  nawr  yw gweithio'n   agos gyda rhanddeiliaid i ail-ddychmygu nodweddion allweddol TGAU yn y dyfodol a'r cynnig cymhwyster ehangach sydd ar gael.

Rydym am i athrawon a gweithwyr addysgol proffesiynol ein helpu i gyd-lunio'r cymwysterau newydd, ac rydym yn awyddus i recriwtio athrawon i'n helpu i wneud hyn. Bydd hon yn broses ddeinamig i'n helpu i archwilio ac ail-ddychmygu'r berthynas rhwng y cwricwlwm, ymarfer addysgu ac asesu.

Mae dwy ffordd y gall aelod o staff addysgu gymryd rhan.

  1. Gallent wneud cais i gefnogi gweithgor â ffocws sy'n datblygu syniadau ar gyfer dylunio cymwysterau unigol, neu
  2. Gallent ymuno â grŵp rhanddeiliaid ehangach i gynnig adborth mewn ymateb i gwestiynau, syniadau a chynigion sy'n ymwneud â Maes Dysgu a Phrofiad penodol.

I gael gwybod mwy, gweler isod:

Dyddiad cau 5 Hydref 2021

  1. Brîff a ffurflen gais aelod grŵp AoLE

Dyddiad cau 30 Medi

  1. Ffurflen fonitro ar gyfer y ddwy rôl

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd hyn, anfonwch e-bost diwygio@cymwysteraucymru.org

                                                                     

Wedi cau - Cymwys ar gyfer y dyfodol                                       Wedi cau - Cymwys ar gyfer y dyfodol- Addas i bobl ifanc