Ein camau nesaf

Ein camau nesaf i greu cymwysterau sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Cymryd Rhan 

Aelodau Rhwydwaith Maes Dysgu a Phrofiad (MDPh) 

Beth am ymuno â grŵp rhanddeiliaid ehangach i gynnig adborth mewn ymateb i gwestiynau, syniadau a chynigion sy'n dod i'r amlwg sy'n ymwneud ag un o'r chwe Maes Dysgu a Phrofiad (AoLE)?  

Dyma gyfle cyffrous i helpu i lunio cymwysterau’r dyfodol. Bydd hefyd yn rhoi cipolwg gwerthfawr i gyfranogwyr ar y broses o ddatblygu cymwysterau a phrofiad o lunio cymwysterau a theori asesu.

 

Ymrwymiad amser 

Bydd y rhwydweithiau MDPh yn cael eu cynnal rhwng mis Hydref 2021 hyd at fis Mehefin 2022. Yn ogystal â rhoi sylwadau ar ddogfennau ysgrifenedig, bydd cyfleoedd i fynychu gweminarau a chyfarfodydd ar-lein i drafod y cynigion a gofyn cwestiynau.  

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y brîff.  

Cymryd rhan 

Cliciwch yma i gofrestru eich diddordeb a chofiwch gynnwys eich enw, enw'r ganolfan, eich maes arbenigedd/diddordeb a chyfeiriad e-bost ac fe wnawn ni gysylltu â chi.  

Dyddiad cau, 12 Tachwedd 2021.

 

Ail-lunio'r arlwy Cymwysterau 14-16 ehangach 

Mae gan Cymwysterau Cymru ddiddordeb ym mhob cymhwyster sydd ar gael i ddysgwyr rhwng 14 ac 16 oed, o lefel mynediad ac i fyny, ac ar draws pob maes pwnc - gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â'r byd gwaith.  

Byddwn yn edrych ar yr MDPh a'r pynciau a grybwyllir yn uniongyrchol yn y cwricwlwm, gan gynnwys y rhai a fydd ar gael fel cymwysterau TGAU. Ond byddwn hefyd yn mynd y tu hwnt i hynny. 

Gallai pynciau nad ydynt wedi'u henwi'n uniongyrchol yn y cwricwlwm barhau i gynnig ffordd werthfawr i ddysgwyr gael mynediad i'r cwricwlwm, datblygu eu sgiliau trawsbynciol a chyfannol, a gwireddu dibenion y cwricwlwm. Mae pynciau enghreifftiol yn cynnwys: Gallu Ariannol, Datblygu Gyrfaoedd, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Diogelwch Bwyd, Sgiliau Hanfodol, Chwaraeon a Chymorth Cyntaf 

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith ar yr arlwy ehangach, anfonwch e-bost at diwygio@cymwysteraucymru.org 

 

Cynghorwyr arbenigol ym maes asesu a chwricwlwm - CYFEIRNOD Y CAIS: QW212222b 

Rydym yn ceisio ehangu a chryfhau ein grŵp o arbenigwyr asesu pynciau a chwricwlwm i ddarparu cyngor arbenigol i gefnogi cam nesaf y prosiect hwn a fydd yn datblygu'r gofynion sylfaenol ar gyfer pob un o'r cymwysterau newydd rydym yn eu datblygu. Gan ddefnyddio eu profiad ym maes asesu addysgol a/neu ddylunio'r cwricwlwm, rydym yn disgwyl i'r arbenigwyr: 

  • ddarparu cyngor arbenigol a thechnegol o ansawdd uchel a rhoi mewnbwn i gynigion;
  • cynhyrchu dogfennau ysgrifenedig cryno e.e. sesiynau briffio, papurau opsiynau, crynodebau ymchwil o safon uchel, mewn modd amserol ar gyfer adolygiad mewnol; 
  • mynychu cyfarfodydd wyneb yn wyneb a/neu o bell i gyflwyno canfyddiadau a rhannu ymchwil, gwybodaeth ac arbenigedd

Rydym yn croesawu'n arbennig ymgeiswyr sydd ag arbenigedd sy'n ymdrin â'r meysydd a'r pynciau canlynol: Y Celfyddydau Mynegiannol (Cerddoriaeth, Drama, Ffilm a Chyfryngau Digidol, Dawns a Celf a Dylunio), Iechyd a Lles (Bwyd a Maeth, Addysg Gorfforol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant), Y Dyniaethau (Astudiaethau Crefyddol, Astudiaethau Cymdeithasol, Daearyddiaeth, Hanes a Busnes), Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu (Cymraeg Iaith a Llên, Saesneg Iaith a Llên, Iaith Arwyddion Prydain), Mathemateg a Rhifedd a Gwyddoniaeth a Thechnoleg (Cyfrifiadureg, Technoleg Ddigidol, Dylunio a Thechnoleg, Peirianneg a Gweithgynhyrchu, Yr Amgylchedd Adeiledig a Gwyddoniaeth) 

I wneud cais am y rolau hyn, yn gyntaf mae angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru. Yna gallwch lawrlwytho a llenwi'r ffurflen gais ymateb, a’i chyflwyno gyda chopi o'ch CV, drwy'r wefan. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw Hanner dydd 15 mis Rhagfyr 2021.

I ddod o hyd i'r wybodaeth sy'n ymwneud â'r rôl hon, chwiliwch GwerthwchiGymru am 'Cymwysterau Cymru' ym maes y Prynwr a dewiswch Dendr: 'CAIS AM WASANAETHAU CYNGHORWYR ARBENIGOL YM MAES ASESU A CHWRICWLWM'. 

PWYSIG: Noder na allwn dderbyn ceisiadau drwy unrhyw ddull arall.