Cam 1 - Llunio ein dull

Ddiwedd 2019, ymgynghorwyd ar sut y dylem fynd ati i gytuno sut y dylai cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed newid yn y dyfodol.

Cynhaliwyd ein hymgynghoriad ar-lein o 18 Tachwedd 2019 tan 7 Chwefror 2020. 

Yn ein hymgynghoriad, nodwyd ein gweledigaeth ar gyfer cymwysterau’r dyfodol. Cynigiwyd set o egwyddorion arweiniol a ddylai lywio'r ystod o gymwysterau i bobl ifanc 16 oed yn y dyfodol. Fe ofynnon ni hefyd beth a ddylai ddigwydd gyda chymwysterau TGAU a'r Dystysgrif Her Sgiliau.

Isod, gallwch ddarllen am ein penderfyniadau yn dilyn yr ymgynghoriad a'n cyngor i'r Gweinidog Addysg ar y dull gweithredu y byddwn yn ei ddefnyddio i ystyried a chytuno ar sut y dylai cymwysterau newid yn y dyfodol.

I gael gwybod mwy am sut rydym ni’n rhoi ein dull gweithredu ar waith, ewch i'r adran nesaf, lle rydym ni’n esbonio sut y byddwn yn penderfynu pa gymwysterau ddylai fod ar gael yn y dyfodol.

          

Comisiynwyd Arad, darparwr ymchwil annibynnol, i gynnal ein hymgynghoriad ac i ddadansoddi'r ymatebion iddo. Isod, gallwch ddarllen crynodeb o'i ddadansoddiad, ei adroddiad llawn a fersiwn o'r adroddiad sy'n addas i bobl ifanc.

                    

Gweminar

Cynhaliwyd gweminar i roi trosolwg o'n hymatebion i'r ymgynghoriad a’n penderfyniadau. Isod, ceir recordiad o'r gweminar a chrynodeb o'r cwestiynau a godwyd.

 Recordiad o’r gweminar ar 5 Mehefin 2020

 Cwestiynau ac Atebion o’r gweminar

Dogfennau ymgynghoriad sydd bellach wedi cau

Gallwch ddarllen y dogfennau yr ymgynghorwyd arnynt isod. Mae'r rhain yn cynnwys y brif ddogfen ymgynghori, y fersiwn sy'n addas i bobl ifanc a'r fersiwn hawdd ei darllen, a'r asesiad effaith cysylltiedig. Cofiwch fod yr ymgynghoriadau hyn bellach wedi cau.

                 

 

Cefndir yr ymgynghoriad

Ysgrifennwyd at Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, ym mis Chwefror 2019 i egluro ein dull o ddatblygu cymwysterau ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Gallwch ddarllen ein llythyr ac ymateb y Gweinidog isod.