Adeiladu'r Dyfodol

Sut y gweithiodd ein hadolygiad

 

Cyhoeddwyd Adeiladu'r Dyfodol, ein hadolygiad o gymwysterau ym maes Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig yn 2018 ac amlygodd yr angen i ddiwygio cymwysterau yn y sector.

Roedd yr adroddiad yn crynhoi barn darparwyr dysgu ac ystod o gyrff proffesiynol a chynrychioliadol, ynghyd â mwy na 100 o gyflogwyr a dros 900 o ddysgwyr. Roedd yn cynnwys canfyddiadau o'n hadolygiad technegol ein hunain o sampl o gymwysterau ac astudiaeth gymharu ryngwladol

Nododd ein hadolygiad:

  • fod yr arlwy bresennol ar gyfer y sector hwn yn gymhleth, gydag ailadrodd a llwybrau dilyniant aneglur;
  • fod cynnwys a chynllun cymwysterau yn golygu y gall dysgwyr golli allan ar sgiliau a thechnegau y mae eu hangen arnynt i ddiwallu anghenion cyflogwyr ledled Cymru;
  • nad yw cymwysterau bob amser yn diwallu anghenion cyflogwyr na'r economi, ac ystyrir bod rhai yn hen ffasiwn, yn amherthnasol neu'n annigonol;
  • yn aml nid yw asesu'n cael ei reoli'n dda, a gall sicrhau ansawdd fod yn anghyson ac o ansawdd gwael.

Mae'r sector hwn yn hanfodol i economi Cymru ac mae ganddo flaenoriaethau sy'n esblygu'n barhaus. Mae angen pobl sydd â'r sgiliau i weithio gyda thechnolegau presennol a newydd a chydag adeiladau newydd a thraddodiadol. Mae'n hanfodol bod y sector yn cael ei gefnogi gan gymwysterau dilys, dibynadwy, hylaw a deniadol.

Rydym wedi comisiynu'r gwaith o ddatblygu cymhwyster Sylfaen newydd mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig a chymwysterau Dilyniant a Phrentisiaeth mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu ac Adeiladu. Bydd y cymwysterau hyn ar gael i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2021 gan City and Guilds ac EAL.

Gellir gweld meini prawf cymeradwyo cyhoeddedig isod.

Rydym hefyd yn datblygu meini prawf cymeradwyo ar gyfer y canlynol:

  • cymhwyster TGAU ym maes yr Amgylchedd Adeiledig i'w addysgu o fis Medi 2021; a
  • cymhwyster UG a Safon Uwch ym maes yr Amgylchedd Adeiledig* i'w addysgu o fis Medi 2022. 

Mae CBAC yn darparu'r holl gymwysterau hyn. Gyda'i gilydd, bydd y gyfres o gymwysterau newydd yn mynd i'r afael â llawer o'r materion a nodwyd yn Adeiladu'r Dyfodol.

Ymgysylltwyd ag ystod eang o randdeiliaid drwy gydol yr adolygiad. Roedd y rhain yn cynnwys dysgwyr, cyflogwyr, darparwyr dysgu gan gynnwys colegau addysg bellach, ysgolion a sefydliadau hyfforddi, a chynrychiolwyr o brifysgolion i nodi sut y gallai'r cymwysterau newydd fynd i'r afael orau ag anghenion dysgwyr a chyflogwyr.

Cliciwch ar y fideos isod i glywed safbwyntiau rhai o'r bobl a gymerodd ran yn yr adolygiad, a'u barn ar yr adroddiad a gwblhawyd. 

Angeleen Hill, Rheolwr y Cynllun, CSCS

Ed Evans, Cyfarwyddwr, CECA

Claire Wallbridge, Rheolwr Hyfforddi, Stone Federation of Great Britain

Gareth Williams, Rheolwr Safonau a Pholisi Cymwysterau (Cymru)

Jill Fairweather, Arolygydd Adeiladau Hanesyddol, CADW