Cyrff Dyfarnu

Mae City and Guilds ac EAL wedi creu gwefan newydd sy'n cynnwys toreth o wybodaeth am y cymwysterau newydd ar gyfer canolfannau, cyflogwyr a dysgwyr.

Mae'r wefan Sgiliau i Gymru yn cynnwys fideos, cyfrif i lawr i'r addysgu cyntaf a chyfle i danysgrifio i gael diweddariadau e-bost rheolaidd.

Mae CBAC yn dod â'u harbenigedd i ddatblygiad y cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch newydd.

Cymwysterau Cymru a CBAC i gynnig rhaglen hyfforddi am ddim i athrawon TAG yr Amgylchedd Adeiledig

Mae Cymwysterau Cymru wedi llunio gofynion ar gyfer cymhwyster TAG UG/Safon Uwch newydd Yr Amgylchedd Adeiledig, a fydd ar gael i'w gyflwyno o fis Medi 2022. CBAC sy'n datblygu'r cymhwyster ar hyn o bryd.

Cynlluniwyd y cymhwyster i apelio at ystod eang o ddysgwyr sydd â diddordeb mewn ymgymryd â rôl broffesiynol neu dechnegol yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig neu barhau â'u hastudiaethau yn y maes hwn mewn addysg uwch, a gellid eu cymryd ochr yn ochr ag ystod eang o bynciau eraill.

Er mwyn cefnogi ymarferwyr i gyflwyno'r cymhwyster hwn yn effeithiol, mae Cymwysterau Cymru yn ariannu rhaglen hyfforddi am ddim. Bydd CBAC yn darparu'r rhaglen a bydd yn cynnwys chwe gweithdy hyfforddi rhithwir ac yn darparu amrywiaeth o adnoddau ar gyfer yr ystafell ddosbarth. Mae'r sesiwn rithwir gyntaf wedi'i threfnu ar gyfer 17 Tachwedd 2020, 3:30 – 5:30.

Nod y sesiwn gyntaf fydd gweithio gyda'r rhai sy'n bresennol i nodi'r pum maes blaenoriaeth ar gyfer hyfforddi a datblygu, yn seiliedig ar y tasgau a'r cynnwys sy'n ofynnol yn y cymhwyster newydd. Bydd pob un o'r meysydd blaenoriaeth hyn yn brif ffocws y gweithdai hyfforddi dilynol, a gynhelir bob tymor rhwng mis Ionawr 2021 a mis Gorffennaf 2022. 

I gofrestru ar gyfer y sesiwn gyntaf, cofrestrwch yma:

https://wjec.ticketsolve.com/shows/873622126/events/129334792?locale=cy-CY

I gael gwybod am y newyddion a'r datblygiadau diweddaraf a newyddion pwnc gan CBAC, llenwch y ffurflen yn y ddolen isod.

https://www.cbac.co.uk/home/tanysgrifiwch-am-ddiweddariadau/