Beth yw barn pobl am y Dystysgrif Her Sgiliau?

Beth yw barn dysgwyr, prifysgolion a chyflogwyr am Fagloriaeth Cymru a'r Dystysgrif Her Sgiliau? Sut mae wedi helpu dysgwyr i astudio ymhellach neu gael gwaith?

Yn yr adran hon byddwch yn gweld enghreifftiau go iawn o ddysgwyr sy'n dweud bod y Dystysgrif Her Sgiliau wedi eu helpu i ennill lle mewn prifysgol yn ogystal â'u helpu i fagu hyder.

Mae hefyd enghraifft o sut mae Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe'n defnyddio'r Dystysgrif Her Sgiliau i ysgogi syniadau ymysg myfyrwyr a all wella'r profiad diwrnod gêm i'w cefnogwyr ifanc, a dolen i fideo ag amrywiaeth o safbwyntiau gan gyflogwyr.

Teleri Roberts – Prifysgol Lerpwl

Mae Teleri Roberts yn deall gwerth Bagloriaeth Cymru ar ôl iddi ei helpu i gael lle mewn prifysgol. 

"Yn bendant, gwnaeth Bagloriaeth Cymru fy helpu i gael lle ym Mhrifysgol Lerpwl i astudio milfeddygaeth, y cwrs roeddwn i wastad wedi bod eisiau ei astudio," meddai. 

Fel un o gyn-ddisgyblion Ysgol Alun yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint astudiodd Fioleg, Mathemateg, Cemeg ac Uwch Bagloriaeth Cymru yn y chweched dosbarth. 

"Mae penderfynu pa gwrs yr hoffech ei astudio yn y brifysgol yn benderfyniad anodd, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis yr un iawn sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau, eich etheg gwaith a'ch uchelgeisiau," meddai. 

"Beth sy'n wych am astudio Bagloriaeth Cymru ar lefel Safon Uwch yw bod modd i chi ddysgu ac ymchwilio i'r union bethau sydd wrth eich bodd. Gallwch sicrhau bod prifysgolion yn gweld yr hyn maent yn dymuno ei weld mewn ymgeisydd. 

"Treiddiwch yn ddwfn i'r pwnc sydd o ddiddordeb i chi a gwnewch ddefnydd llawn o'r cyfle anhygoel y mae Bagloriaeth Cymru yn ei roi i chi!" 

Fel rhan o Her y Gymuned, cynhaliodd Teleri 'glwb sw' yn yr ysgol, tra bod ei Phrosiect Unigol yn canolbwyntio ar gŵn ffasiynol. 

"Mae gan yr adran fioleg greaduriaid gwych rydym yn gadael i'r plant edrych arnynt a dysgu ohonynt," meddai. "Llwyddais i gyflwyno gwersi bach i ddisgyblion yr ysgol isaf fel rhan o Her y Gymuned er mwyn eu helpu i ddeall pwysigrwydd gofalu am anifeiliaid yn gywir." 

Ymchwiliodd Teleri i gyrsiau milfeddygol mewn prifysgolion gwahanol, gan gynnwys yr ymchwil a wnaed ganddynt, er mwyn iddi allu serennu mewn cyfweliadau. Darganfyddodd mai un o'r prif faterion oedd cŵn ffasiynol. 

"Wrth gynllunio fy Mhrosiect Unigol daeth mater cŵn ffasiynol yn bwysig iawn i mi. Yn ystod fy nghyfweliad prifysgol dywedodd cyfwelydd ei fod wedi'i synnu gan y derminoleg a ddefnyddiais.  

"Ychwanegodd na fyddai erioed wedi disgwyl i ymgeisydd yn syth o'r chweched dosbarth feddu ar y fath ddyfnder o wybodaeth a defnyddio'r derminoleg gywir am y pwnc.  

"Gallaf ond ddiolch i Fagloriaeth Cymru am hyn, ac rwy'n ddiolchgar iawn am y cyfle i'w hastudio yn fy ysgol."

Alaw Williams – Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

Mae astudio ar gyfer y Dystysgrif Her Sgiliau wedi bod yn ymarfer diddorol a gwerth chweil i ddisgyblion Ysgol Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon.

Mae nifer ohonynt wedi canmol Bagloriaeth Cymru am eu helpu i astudio ymhellach.

Mae un ohonynt, Alaw Williams, bellach yn astudio Gwyddoniaeth Fforensig ym Mhrifysgol John Moore Lerpwl.

"Rwyf wedi dysgu sgiliau gwerthfawr wrth astudio'r Dystysgrif Her Sgiliau a wnaeth fy helpu i fagu hyder wrth baratoi ar gyfer y brifysgol," meddai. "Diolch i Fagloriaeth Cymru rwy'n hyderus i gyflwyno o flaen cynulleidfa."

Cafodd cyn-ddisgybl arall, Hero Douglas, A* am y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch ac mae wedi mynd ymlaen i astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Rhydychen.

"Gwnaeth y Dystysgrif Her Sgiliau fy helpu i gael y graddau roedd eu hangen arna i i fynd i Brifysgol Rhydychen," meddai. "Gwnaeth hefyd fy helpu i feithrin sgiliau gwerthfawr a wnaeth fy helpu gyda'm pynciau Safon Uwch eraill.

“Mae'n gwrs heriol ac ysbrydoledig.”

Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Dinas Abertawe ac Ysgol Dŵr-y-Felin, Castell-nedd

Sut ydych chi'n annog pobl ifanc i chwarae rôl weithredol yng ngweithgareddau un o glybiau pêl-droed gorau Cymru? Bagloriaeth Cymru yw'r ateb.  

Pan oedd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Dinas Abertawe am gael mwy o bobl ifanc i ymuno â'r Ymddiriedolaeth, gwelwyd bod elfen Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru yn ateb perffaith. 

Gwnaeth aelodau bwrdd yr Ymddiriedolaeth, Sian Davies a Roger Goodwin, sydd wedi gweithio ym maes addysg ers sawl blwyddyn, weithio gydag Emma Vincent, un o Swyddogion Cefnogaeth Rhanbarthol Bagloriaeth Cymru CBAC, er mwyn datblygu her Menter a Chyflogadwyedd.  

Gofynnodd i bobl ifanc weithio mewn timau bach i lunio a datblygu syniad er mwyn cyflenwi cynnyrch neu wasanaeth i gefnogwyr ifanc ar ddiwrnodau gemau yn Stadiwm Liberty i wella profiad diwrnod gêm cefnogwr ifanc.  

Treialwyd yr her gan Ysgol Dŵr-y-Felin yng Nghastell-nedd, gyda thua 250 o ddisgyblion yn cymryd rhan. Gan weithio gyda chydgysylltwyr Bagloriaeth Cymru datblygwyd pecyn athrawon a oedd yn cynnwys cynllun gwers, taflen wybodaeth ar yr Her yn ogystal â manylion am yr Ymddiriedolaeth Cefnogwyr, cyflwyniad PowerPoint a thaflen weithgareddau ar yr Ymddiriedolaeth i ddisgyblion ei chwblhau.  

Gall unrhyw ysgol arall sy'n cyflawni'r her ddefnyddio'r pecyn bellach.  

Siaradodd Sian â grwpiau o ddisgyblion i drafod eu syniadau a disgrifio gweithgareddau'r ymddiriedolaeth. Cymerodd ran hefyd yn y gwaith o asesu rhai o'u cyflwyniadau.  

"Roedd syniadau'r disgyblion yn anhygoel ac yn greadigol iawn – rhagorwyd ar ein disgwyliadau ac roedd yr adborth gan y disgyblion yn gadarnhaol iawn," dywedodd Sian.  

“Roedd syniadau’n cynnwys sba, cardiau casgladwy, clwb i deidiau a neiniau, ac apiau.” 

Cafodd y disgyblion gyfle i ddangos eu gwaith i ddau o gyn-chwaraewyr poblogaidd yr Elyrch - Leon Britton a Lee Trundle sydd nawr yn genhadon y clwb. Gwnaethant ymweld â'r clwb a siarad â disgyblion am eu gwaith.  

"Roedd yr ymweliad gan Leon a Lee yn wych," dywedodd Sian. "Roedd yn ddiwedd delfrydol i'r Her.  

"Roedd yn ysgogol iawn, nid yn unig i'r disgyblion a gwblhaodd yr Her ond hefyd i'r disgyblion hynny a fydd yn ymgymryd â'r Her yr haf nesaf." 

Dywedodd cydlynydd Bagloriaeth y ysgol, Sarah Powell: “Byddwn yn bendant yn gweithio gyda’r Supporters’ Trust eto oherwydd bod y disgyblion wedi datblygu ystod o sgiliau newydd, gan gynnwys adeiladu timau, cadw at terfynau amser a sgiliau llafar. 

“Roedd adborth gan y disgyblion yn gadarnhaol iawn. Dywedodd llawer iddi roi rheswm i ddysgu iddynt oherwydd iddynt gael gwobr ar y diwedd, megis ymweld â’r Stadiwm Liberty a chwrdd â rhai o’r chwaraewyr. 

“Gwnaethant ddweud ei bod wedi’u galluogi i ddatblygu ystod o sgiliau a fydd y neu helpu yn y dyfodol, gan gynnwys meithrin eu hinan-hyder i siarad o flaen pobl nad oeddent y neu hadnabod, ac eraill y bydd eu hangen yn y gweithle.”  

Mae'r Ymddiriedolaeth Cefnogwyr a'r ysgol bellach yn trafod rhoi rhai o'r syniadau ar waith yn y clwb er mwyn gwella profiad diwrnod gêm cefnogwyr ifanc.

Mike Nicholson, Cyfarwyddwr Derbyniadau ac Allgymorth Israddedigion, Prifysgol Caerfaddon

Mae Prifysgol Caerfaddon yn cydnabod gwerth Bagloriaeth Cymru a'r Dystysgrif Her Sgiliau o ran paratoi myfyrwyr ar gyfer astudio ar lefel prifysgol. Yn benodol, rydym yn cydnabod gwerth gwaith sy'n seiliedig ar brosiect gan ei fod yn sicrhau bod y rheini sydd wedi cwblhau gwaith ymchwil annibynnol sylweddol eisoes yn dangos y sgiliau a'r rhinweddau sydd eu hangen i lwyddo ar gwrs gradd.  

Mae Prifysgol Caerfaddon wedi datblygu cwrs CAEA (cwrs ar-lein enfawr agored) am ddim ar y cyd â Phrifysgol Aberystwyth i gefnogi myfyrwyr ac athrawon a gellir cael gafael arno yn Futurelearn (www.futurelearn.com). Caiff y cwrs sy'n para am gwpwl o wythnosau ei gynnal sawl gwaith y flwyddyn ac mae'n gofyn i gyfranogwyr gymryd rhan mewn gwerth 2-3 awr o weithgareddau. Yn ogystal â deunydd gan y staff sgiliau academaidd a llyfrgelloedd yn y ddwy brifysgol, mae hefyd yn cynnwys mewnbwn gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, Cymwysterau Cymru a bwrdd arholi CBAC. Mae 1,300 o fyfyrwyr wedi cymryd rhan yn y cwrs ers mis Ionawr 2019 ac mae fersiynau Cymraeg a Saesneg ar gael. 

Er mwyn cydnabod y gwerth a'r gwaith ychwanegol a ddisgwylir gan fyfyrwyr sy'n astudio Bagloriaeth Cymru, bydd myfyrwyr yn cael cynnig amgen gan Brifysgol Caerfaddon os byddant yn gwneud cais am unrhyw radd ar wahân i radd yn yr Adran Fathemateg. Bydd gradd B yn y Fagloriaeth yn lleihau'r gofynion Safon Uwch o un radd, er enghraifft byddai gradd A*AA ar gyfer Peirianneg Mecanyddol yn newid i fod yn AAA ar lefel Safon Uwch a B yn y Dystysgrif Her Sgiliau. Mae'n bwysig nodi nad oes rhaid i bwnc y prosiect ymwneud â'r cwrs gradd a ddewisir yn benodol.