Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mae newid arloesol i gymwysterau ar gyfer pobl sy'n bwriadu gweithio yn y sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yng Nghymru yn cael ei gyflwyno.

Yn yr ad-drefnu mwyaf ers cenhedlaeth, mae marchnad gymhleth sydd â channoedd o gymwysterau ar hyn o bryd yn cael ei symleiddio gan wyth cymhwyster newydd a fydd yn helpu i ail-lunio addysg a hyfforddiant ar gyfer y diwydiant yng Nghymru.

Bydd y cymwysterau newydd yn cynnig gwell llwybrau dilyniant i ddysgwyr i gyflogaeth. Bydd yr asesu yn syml ac yn gadarn, ac yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i fwrw ymlaen â'u gyrfaoedd.

Mae'r cam hwn yn dilyn adolygiad Cymwysterau Cymru o’r sector o'r enw Adeiladu'r Dyfodol, a oedd yn edrych ar yr ystod gyfredol o gymwysterau gan gynnwys darparwyr dysgu a chyflogwyr, mawr a bach.

Mae contractau wedi’u dyfarnu i gonsortiwm o City & Guilds ac EAL, cyrff dyfarnu profiadol yn y sector, sy’n gweithio gyda Cymwysterau Cymru i gynllunio a chyflwyno cymwysterau Sylfaen, Dilyniant a Phrentisiaeth ôl-16. Mae eu gwefan, Sgiliau i Gymru, yn cynnwys yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad y cymwysterau newydd.

Mae'r cymwysterau newydd yn cael eu datblygu i ddiwallu anghenion cyfnewidiol y diwydiant ar gyfer yr oes fodern. Byddan nhw’n galluogi gweithwyr i ddeall rôl technolegau newydd yn y sector, ond byddant hefyd yn rhoi'r gallu iddynt gynnal a chadw ac atgyweirio'r adeiladau a'r strwythurau traddodiadol sydd gennym yng Nghymru.

Mae'r cymwysterau ôl-16 yn cynnwys cymhwyster Sylfaen cyffredinol mewn Adeiladu ac Peirianneg Gwasanaethau, a chymwysterau Dilyniant a Phrentisiaeth mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu ac Adeiladu. Bydd y cymwysterau Sylfaen a Dilyniant ar gael o fis Medi 2021, a bydd y cymwysterau Prentisiaeth Lefel 3 yn cael eu cyflwyno ym mis Medi 2022.

Mae cyflogwyr wedi croesawu cyflwyno'r cymwysterau newydd arloesol hyn gan eu bod yn rhoi gwybodaeth ehangach i ddysgwyr o'r diwydiant yn gyffredinol. Mae arbenigwyr yn y sector eisoes wedi cyfrannu at ddatblygu'r cymwysterau newydd a byddant yn parhau i gefnogi'r broses ddatblygu.

Yn ogystal â'r cymwysterau Sylfaen, Dilyniant a Phrentisiaethau, mae CBAC hefyd wedi datblygu TGAU newydd ym maes yr Amgylchedd Adeiledig i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2021, ac mae'n datblygu cymhwyster UG a Safon Uwch ym maes yr Amgylchedd Adeiledig, a fydd ar gael i'w addysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2022.

Byddwn yn parhau i ychwanegu cynnwys i'r tudalennau hyn.