Y Cwricwlwm Newydd i Gymru: Beth mae hyn yn ei olygu i gymwysterau?

Dyma rai cwestiynau i'ch helpu i ddeall sut bydd y cwricwlwm newydd yn cyd-fynd â chymwysterau

Sut bydd y cymwysterau ar gyfer y cwricwlwm newydd yn cael eu penderfynu?

Byddwn yn gweithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid i wneud yn siŵr bod unrhyw newidiadau arfaethedig i gymwysterau yn gwneud synnwyr i ddysgwyr, athrawon, rhieni a chyflogwyr. Ar ôl gwaith ymgysylltu cychwynnol drwy gydol tymor yr haf, byddwn yn lansio sgwrs genedlaethol yn yr hydref. Byddwn yn defnyddio'r safbwyntiau a'r syniadau a gasglwn i lunio cynigion ar gyfer newidiadau yn y dyfodol. Y flwyddyn nesaf, byddwn yn cytuno â Llywodraeth Cymru ar ba gymwysterau a ddylai fod ar gael i gefnogi'r cwricwlwm newydd.

Pryd bydd unrhyw gymwysterau newydd yn barod?

Gwyddom fod angen digon o amser ar athrawon er mwyn paratoi ar gyfer cymwysterau newydd cyn eu haddysgu am y tro cyntaf, felly rydym yn bwriadu cwblhau newidiadau ymhell cyn iddynt gael eu haddysgu am y tro cyntaf yn 2025. Ar ôl cyfnod o ymgysylltu, cynllunio ac ymgynghori pellach, yna bydd cymwysterau unigol yn mynd drwy broses gymeradwyo ffurfiol tra bod hyfforddiant ac adnoddau yn cael eu datblygu.

A fydd plant yn astudio ar gyfer cymwysterau TGAU o hyd?

Mae'n debygol y bydd cymwysterau TGAU yn bodoli o hyd ond bydd angen iddynt ymaddasu dros amser i adlewyrchu'r cwricwlwm sy'n newid, felly mae'n bosibl y byddant yn edrych yn wahanol iawn i gymwysterau TGAU heddiw. Byddwn yn gwella cyngor a chymorth i'r holl ddisgyblion am eu hopsiynau wrth iddynt baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. 

A fydd unrhyw newidiadau i gymwysterau Safon Uwch?

Mae'r cwricwlwm newydd wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr rhwng 3 ac 16 oed. Ar hyn o bryd nid ydym yn disgwyl y bydd y cwricwlwm newydd yn effeithio'n uniongyrchol ar gymwysterau Safon Uwch na chymwysterau eraill y mae pobl ifanc 17 ac 18 oed yn eu hastudio fel arfer. 

 

Ym mis Mawrth 2019 gwnaethom gyflwyno cyflwyniadau i amrywiaeth o randdeiliaid, yn amlinellu ein gweledigaeth i gymwysterau 14 i 16 ar gyfer y cwricwlwm newydd a'r ystyriaethau allweddol y bydd angen mynd i'r afael â hwy wrth i ni ddatblygu ein dull gweithredu. Gallwch weld y cyflwyniad yma.

 

Beth arall hoffech chi ei wybod? Anfonwch e-bost atom yn comms@qualificationswales.org gyda'ch cwestiwn a byddwn yn gwneud ein gorau i'w ateb.