Ymgynghoriad ar Newidiadau i'r Amodau Cydnabod

Rhwng hydref 2017 a haf 2018, cynhaliwyd adolygiad o'n Hamodau Cydnabod Safonol (“Amodau Cydnabod”). Mae'r Amodau Cydnabod yn nodi'r rheolau a'r rheoliadau y mae'n rhaid i bob corff dyfarnu cydnabyddedig gydymffurfio â hwy.

Ar ôl cwblhau ein hadolygiad o'r Amodau Cydnabod Safonol, cyhoeddwyd adroddiad gennym yn amlinellu ein canfyddiadau. Daethom i'r casgliad:

  • bod cyrff dyfarnu am wweld diwygiadau ar draws yr Amodau;
  • byddai’n well gan gyrff dyfarnu pe bai'r diwygiadau hyn gael eu halinio ar draws y tri rheoleiddiwr gymaint ag y bo'n rhesymol bosibl; a
  • er i ddiwygiadau i’r Amodau yn gyffredinol gael eu hawgrymu, mae’r adolygiad hefyd wedi tynnu sylw at y ffaith y byddai mathau eraill o eglurhad neu arweiniad a chymorth yn ddefnyddiol mewn rhai achosion.

Rydym yn cydnabod bod llawer o'r cyrff dyfarnu a reoleiddir yn gyffredin i bob un o'r tair gwlad, ac felly mae angen lleihau'r baich arnynt. O'r herwydd, rydym wedi gweithio'n agos gyda'n cyd-reoleiddwyr i gynnig yr un diwygiadau, neu rai sydd wedi'u halinio'n agos, â'r Amodau perthnasol yn y mwyafrif helaeth o achosion ers mis Medi 2018, ac rydym wedi paratoi ymgynghoriad ar y cyd ar ein cynigion.

Ymgynghori

Lansiwyd ymgynghoriad cyhoeddus tri rheoleiddiwr ar gynigion i adolygu ein priod Amodau ar 2 Awst 2019.

Mae'r ymgynghoriad yn ymateb i adborth a gasglwyd trwy nifer o adolygiadau a gynhaliwyd yn ddiweddar, gan gynnwys adolygiad Cymwysterau Cymru o'i Amodau Cydnabod Safonol a galwad Ofqual am dystiolaeth ar argaeledd gwybodaeth am ffioedd.

Mae'r ddogfen ymgynghori ar gael yma.

Cynigion Allweddol

Mae un newid allweddol a gynigir gan bob un o'r tri rheoleiddiwr yn ymwneud â'r Amodau ynghylch gwybodaeth ffioedd y mae'n rhaid i gyrff dyfarnu ei darparu i brynwyr. Credwn ei bod yn bwysig bod y prisiau a godir am gymwysterau yn cynrychioli gwerth am arian, yn dryloyw i bob defnyddiwr, yn hygyrch i'r cyhoedd ac yn glir i brynwyr y cymwysterau hynny, fel ysgolion neu golegau.

Mae cynigion eraill yn yr ymgynghoriad yn cynnwys diwygiadau i eiriad Amodau am rôl y Swyddog Cyfrifol, yn ogystal â gwneud gofynion ynghylch hysbysiadau am Newid Rheolaeth yn gliriach. Rydym hefyd yn cynnig diwygiadau i Amodau ynghylch Cydnabod Dysgu Blaenorol a chyhoeddi canlyniadau.

Mae mwyafrif y newidiadau arfaethedig wedi'u cynllunio i wella eglurder a strwythur ein rheolau, gwneud diffiniadau'n haws eu cyrchu a'u diweddaru, heb newid y disgwyliadau a roddir ar gyrff dyfarnu.

Mae'r ymgynghoriad yn cynnwys nifer fach o gynigion i ddiwygio Amodau dim ond un neu ddau o’r rheoleiddwyr. Mae'r rhain wedi cael eu cadw mor isel â phosibl ac yn y rhan fwyaf o achosion oherwydd bod cyd-destunau polisi neu ddeddfwriaeth yn golygu nad yw alinio yn bosibl neu nad yw'n berthnasol.

Dylid cyflwyno ymatebion i'r ymgynghoriad hwn erbyn 18:00 ar 25 Hydref 2019 gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein sydd ar gael yma, neu drwy lenwi'r ffurflen ac anfon eich ymatebion drwy e-bost at polisi@cymwysteraucymru.org.

Rydym yn annog ac yn croesawu adborth gan bawb - y cyhoedd, defnyddwyr cymwysterau, cyrff dyfarnu a chanolfannau.

Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau ymgysylltu yn ystod mis Medi. Cyhoeddir dyddiadau ar gyfer y digwyddiadau hyn yn fuan.

 

Dogfennau Cysylltiedig

Ymgynghoriad ar Newidiadau i'r Amodau Cydnabod

Atodiad 1 - CCEA Regulation General Conditions of Recognition 2019 (Saesneg yn unig)

Atodiad 2 - Ofqual General Conditions of Recognition (Saesneg yn unig)

Atodiad 3 - Amodau Cydnabod Safonol Cymwysterau Cymru

Gwybodaeth am Gyd-Reolwyr