Cosbau a Gorfodi

Byddwn yn defnyddio cosbau a chamau gorfodi lle y bo angen er mwyn diogelu buddiannau dysgwyr, ond fel arfer byddwn yn ceisio canfod ffyrdd eraill o ddatrys problemau cyn cymryd y camau hyn.

Mae ein polisi 'Cymryd Camau Pan Aiff Pethau o Chwith' ar gael isod. Eglura:

  • y camau y gallwn eu cymryd er mwyn atal y broblem rhag digwydd eto ac er mwyn unioni'r sefyllfa;
  • ffactorau y gwnawn eu hystyried wrth benderfynu pa gamau i'w cymryd

Mae ein 'Polisi Apeliadau Rheoleiddio' ar gael isod. Eglura sut y gall unrhyw un yr effeithiwyd arno gan benderfyniad rheoleiddio a wnaed gan Cymwysterau Cymru apelio yn erbyn y penderfyniad hwnnw.

Camau Rheoleiddiol

Ceir rhestr o gamau rheoleiddiol diweddar yma.