Digwyddiadau

Mae amod B3.1 o'r Amodau Cydnabod Safonol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff dyfarnu hysbysu Cymwysterau Cymru yn brydlon pan fydd ganddynt reswm dros gredu bod unrhyw beth wedi digwydd, neu'n debygol o ddigwydd, a allai gael effaith andwyol.

Mathau o ddigwyddiadau

Ceir enghreifftiau o'r mathau o ddigwyddiadau y dylech anfon hysbysiad ar eu cyfer yn Amod B3.2 yma.

Byddem yn disgwyl cael gwybodaeth ynghylch p'un a yw'r digwyddiad wedi effeithio, neu y gallai effeithio, ar ddysgwyr a gaiff eu hasesu yn gyfan gwbl neu'n bennaf yng Nghymru. Os nad oes unrhyw ddysgwyr a asesir yn gyfan gwbl neu'n bennaf yng Nghymru yr effeithir arnynt, neu y gellid effeithio arnynt, yna nid oes angen unrhyw hysbysiad.

Pa fath o wybodaeth y dylid ei rhoi wrth anfon hysbysiad?

Rhowch y wybodaeth ganlynol, naill ai wrth ein hysbysu (os yw ar gael), neu cyn gynted â phosibl wedyn:

 • cymwysterau / pynciau / unedau yr effeithir arnynt;
 • nifer y canolfannau yr effeithir arnynt / y gellid effeithio arnynt (Cymru);
 • nifer y dysgwyr yr effeithir arnynt / y gellid effeithio arnynt (Cymru);
 • natur y digwyddiad;
 • Amod Cydnabod Safonol yr effeithir arno; mae'r ddolen yma
 • achos y digwyddiad;
 • effaith wirioneddol a / neu bosibl ar ddysgwyr / hyder y cyhoedd / dilysrwydd cymwysterau;
 • dyddiad y cafodd y corff dyfarnu wybod am y digwyddiad / amgylchiadau;
 • p'un a yw rhanddeiliaid yn ymwybodol;
 • a fu unrhyw sylw yn y cyfryngau / cyfryngau cymdeithasol;
 • a gafwyd cwynion am y digwyddiad;
 • camau a gymerwyd a / neu a gynlluniwyd i atal / cywiro neu liniaru;
 • camau a gymerwyd a / neu a gynlluniwyd i atal hyn rhag digwydd eto;
 • unrhyw wybodaeth arall sy'n briodol;
 • erbyn pryd y disgwyliwch roi diweddariad.

I ble y dylwn anfon yr hysbysiad?

Dylech anfon eich hysbysiadau i incidents@qualificationswales.org. Gallwch hefyd anfon unrhyw ymholiadau mewn perthynas â'r broses hysbysu am ddigwyddiadau, neu mewn perthynas â digwyddiad penodol, i'r cyfeiriad e-bost uchod.