Adeiladu cymwysterau newydd ar gyfer yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru

Dydd Llun 12 Tach 2018

Mae cymwysterau ym maes gwasanaethau adeiladu yn cael eu hailddylunio yng Nghymru er mwyn sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol.

Caiff cyfres symlach o naw cymhwyster newydd ei chyflwyno o fis Medi 2021 yn dilyn adolygiad a ddangosodd fod y cymwysterau presennol yn aml yn rhy gymhleth ac anhyblyg.  

"Gwnaethom dreulio 15 mis yn ystyried y cymwysterau presennol yn y diwydiant pwysig hwn, gan drafod â chyflogwyr, addysgwyr a dysgwyr am eu haddasrwydd a'r hyn yr hoffent ei weld yn newid," dywedodd Cyfarwyddwr Cyswllt Cymwysterau Cymru, Cassie Taylor.  

"Bydd y cymwysterau newydd yn adlewyrchu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ystwythder y mae cyflogwyr yn honni sy'n angenrheidiol ar gyfer y gweithle er mwyn ymateb i heriau'r 21ain Ganrif." 

Yn ogystal â chymhwyster TGAU a Safon Uwch newydd, bydd cymwysterau Sylfaen, Dilyniant a Phrentisiaeth newydd ar gyfer gwasanaethau adeiladu. Cânt eu dylunio i gynnig llwybr clir o addysg bellach i brentisiaethau.  

Bydd y mwyafrif o'r cymwysterau newydd hyn ar gael i'w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2021, a bydd y cymhwyster Safon Uwch ar gael am y tro cyntaf ym mis Medi 2022.  

"Rydym yn cydweithio'n agos â'r diwydiant i lunio'r gyfres newydd o gymwysterau, symleiddio'r cymwysterau a gynigir ar hyn o bryd a chyflwyno amrywiaeth ehangach o sgiliau," dywedodd Cassy Taylor. "Byddwn hefyd yn sicrhau bod y cymwysterau newydd yn gludadwy ac yn cael eu cydnabod ledled y DU, er mwyn osgoi rhwystrau i bobl sy'n ceisio cyflogaeth y tu allan i Gymru." 

Croesawodd Gareth Williams, rheolwr polisi safonau a chymwysterau'r Bwrdd Hyfforddi Diwydiant Adeiladu yng Nghymru, y symudiad. 

"Mae CITB, ynghyd â rhanddeiliaid allweddol yn y Gwasanaethau Adeiladu, yn falch iawn o fod yn chwarae rhan weithgar yn natblygiad y cymwysterau newydd," meddai.

"Dylent ddarparu gwell cyfle i ddysgwyr wneud dewis mwy gwybodus ynghylch llwybrau prentisiaeth a galwedigaethau proffesiynol yn y diwydiant, yn ogystal â darparu rôl fwy gweithredol i'r diwydiant wrth ddysgu". 

Y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig yw un o'r prif sectorau cyflogaeth yng Nghymru. Amcangyfrifir bod tua 13,000 o gwmnïau adeiladu a'r amgylchedd adeiledig yn cyflogi dros 130,000 o bobl ac yn cyfrannu 6.5% at economi'r wlad.  

"Rydym yn chwilio am un corff dyfarnu neu gyfuniad ohonynt i ddarparu'r cymwysterau hyn ar ein rhan," yn ôl Cassy.