Hysbysiad Preifatrwydd - Cylchlythyrau

Prif gysylltiadau

Mae'n hanfodol bod canolfannau yn parhau i gael y newyddion diweddaraf am waith Cymwysterau Cymru ac felly caiff cylchlythyr(au) Yr Arholwr a/neu Y Llechen eu hanfon yn awtomatig at bob prif gyswllt mewn cyrff dyfarnu, ysgolion a cholegau. Er eglurder, prif gyswllt yw:

  • Yr Arholwr - Swyddogion Cyfrifol mewn cyrff dyfarnu cydnabyddedig.
  • Y Llechen - Penaethiaid ysgolion, Penaethiaid Colegau Addysg Bellach a Swyddogion Arholiadau.

Noder y bydd y cysylltiadau hyn yn cael post yn awtomatig.  Os hoffech i ni ddiweddaru manylion y prif gyswllt yn eich canolfan cysylltwch â ni.

Rydym yn anfon cylchlythyrau a phost rheolaidd at bob prif gyswllt ac yn cadw eu manylion cyswllt ar ein systemau yn unol â'r sail gyfreithiol dros brosesu er budd y cyhoedd a'n swyddogaethau statudol o dan adran 46 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015.

Tanysgrifiadau

Gall pob eraill danysgrifio i'r naill gylchlythyr neu'r llall drwy glicio ar y ddolen ar ein tudalen danysgrifio.

Drwy danysgrifio i'n rhestrau postio rydych yn cydsynio i ni gadw eich cyfeiriad e-bost at ddibenion anfon y cylchlythyr atoch rydych wedi tanysgrifio iddo.

Gall y rheini sydd wedi tanysgrifio i'n cylchlythyrau ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg drwy glicio ar “datdanysgrifio” ar waelod y neges. 

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych hawl i wneud y canlynol:

  • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch
  • gofyn i ni gywiro unrhyw wallau
  • gofyn i'ch data personol gael eu dileu
  • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data
  • gwrthwynebu'r prosesu
  • gwneud cais i'ch data gael eu cludo (cludadwyedd data)

Er mwyn dysgu mwy am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath at

Swyddog Diogelu Data
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Lôn Pencarn
Parc Imperial
Coedcernyw
Casnewydd
NP10 8AR
01633 373222


dpo@qualificationswales.org

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.